Logotype Umeå Badhus

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Investeringar i Umeå Hamn

Kommunfullmäktige har godkänt ett investeringsprogram för perioden 2020-2026 på sammanlagt 1,4 miljarder kronor – projekt avser tillskapande av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, uppförande av ytterligare lager och magasinsbyggnader samt förbättringar av farleden för att motsvara ökande djupgående för fler och större fartyg.

Under 2020 kommer att antal projekt som påbörjade 2019 att slutföras:

 • Den ny kombiterminalen samt ytterligare objekt i järnvägsanläggningen
 • Den nyuppförda kajanläggningen för Kustbevakningen kompletteras med förråd och nytt skalskydd.
 • Bussuppställning och utökade parkeringsplatser för Wasaline färdigställs i mitten av juni.
 • Nya lagerytor med cirka 40 000 m² i den s.k. E12-pölen är klara i sommar.
 • Fodercentralen får utökade verksamhetsytor och nytt skalskydd enligt EU:s regelverk för branschen.
 • På Gustafs Udde kommer i anslutning till den nya kombiterminalen att färdigställas lagerutrymmen med förråd för att kunna ta emot ökade behov för export av sågade trävaror m.m.
 • Det s.k. ”Fiskboa” fasadrenoverades under 2019 och fram till semesterperioden kommer byggnaden att få nytt tak.
Visionsbild av Umeå hamn 2026

Bilden är en visionsbild av Umeå hamn efter 2026 när projekten med att skapa nya ytor och fler kajmeter, smartare lagringsmöjligheter samt fördjupad farled m.m är genomförda.


Anpassningar för den nya färjan

Förutom den i juni 2020 färdigställda buss-och bilparkeringen för Wasaline kommer ytterligare två omfattande projekt för den nya färjan att igångsättas.

 • Det första objektet är en tillbyggnad av den nuvarande färjeterminalen med ny och tillgänglighetsanpassad passagerargång för färjans resenärer, nya ramper för godstrafiken m.m.
 • Det andra projektet är en ny och anpassad anläggning för automatisk incheckning för den nya färjan som möjliggör en mycket stor tidsbesparing för lastning – och lossning av färjans långtradare, bussar, bilar och övrigt gods genom att det nya fartyget är av RORO-typ. I projektet ingår därutöver en ”flytt” av E12 till att gå parallellt med järnvägsspåret från infarten vid oljeanläggningarna och ut till södra Hillskär. Detta bl.a. för att kunna anlägga en ny transportväg för SCA:s tunga transporter från inre hamnen ut till färjepiren.

Detta projekt innebär också utfyllnad i vattnet för att ge Tullen större yta bl.a. för fordons – och nykterhetskontroller.


Kajinvesteringar i ”inre hamnen”
Mellan 2021 och 2025/26 kommer omfattande investeringar att göras i två etapper efter erhållna vattendomar.

 • Norra kajen rivs och ersätts av en helt ny kaj
 • En ny energipir kommer att byggas och den nuvarande oljekajen kommer att rivas.
 • En förbättring av RoRo-rampen genomförs.
 • Tillbyggnad av Södra kajen kan påbörjas först när ovanstående objekt är färdigställda

Verksamhetstillstånd och vattendomar

F.n. pågår Miljödomstolens prövning av vår ansökan om miljötillstånd för de två projekten för att färdigställa anpassningen för den nya färjan. Den domen beräknas komma före sommaruppehållet 2020. Ansökan om miljötillstånd för investeringarna i inre hamnens kajanläggningar m.m. kommer att vara färdig för Miljödomstolens prövning under 2020.

Den tredje omfattande utredningen som pågår gäller nytt verksamhetstillstånd. Hamnen har f.n. ett tillstånd att ”hantera” 3 miljoner ton produkter vilket måste utökas innan främst SCA:s produktionsökning i Obbola blir verklighet. Hamnen ser också ett ökat intresse från regionens övriga näringsliv att nyttja kombinationen sjö-, järnväg- och landtransporter med bil.