Utökade verksamhets- och lagringsytor

I takt med att verksamheten i hamnen växer ökar behovet av verksamhets- och lagringsytor. För att möjliggöra hantering av ett framtida ökat godsflöde anläggs nu nya ytor i hamnen inom Projekt Gustavs udde 3 och Projekt 24, Kilen.

Projekt Gustavs udde 3

Nya verksamhets- och lagerytor anläggs i anslutning till kaj vid Gustavs udde. Området kommer bland annat att kunna ta emot förorenade massor från Norrbyskär. Arbetet utförs av Skanska i samarbete med Kvarken Ports och Dåva DAC. I arbetet ingår komplettering av befintlig belysning, anläggning av ny belysning samt ny elservis för elförsörjning och belysning till magasin. En ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs och stängsel och grindar vid nya in- och utfarter kompletteras.

Projektledare: Donald Näs, INAB

Projekttid: 211001-220710

Projekt 24, Kilen

Projektet avser anläggning av en ny lagringsyta om 13 000 m2. Området schaktas och fylls in med nytt material för att skapa en ny överbyggnad för ytan. Ca 4 300 m2 kommer att beläggas och resterande anläggs med grusslitlager. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering. Arbetet utförs av NYAB.

Projektledare: Donald Näs, INAB

Projekttid: 211115-220715

Bygginformation 2022

Byggarbeten vecka 4

Kilen

 • Bergschakt
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar
 • Bortlastning av berg

Gustavs udde 3

 • VA-arbeten på triangelytan
 • Justeringar på verksamhetsytan för att kunna köra ut mer förstärkningslager

Arbetsstyrka: Två grävmaskiner, en dumper, två hjullastare, tre markarbetare, fyra trä- och betongarbetare, en produktionschef, två arbetsledare (mark/betong) och en mättekniker.

Gustavs udde 3

 • Observera att vissa dagar under perioden kommer en grävare att knacka skut vid södra grinden till ISPS-området (nära fågelsjön), det är då viktigt att hålla avstånd till grävaren
 • Uppehåll i markarbeten mellan 23 dec och 9 jan
 • Betongarbeten och diverse städning under mellandagarna

Kilen

 • Borrning och sprängning
 • Friläggning av berg

Gjutning av mastfundament Gustavs udde 3

Kilen

 • Schaktarbeten
 • Borrning
 • Bergsprängning

Gustavs udde 3

 • Måndag den 13/12 kommer sprängning av berg i triangelytan att utföras

Kilen

 • Bergrensning
 • Borrning av berg
 • Fyllningsarbeten

Gustavs udde 3

ARBETEN V. 48

 • Terrassering
 • Mottagning av schaktmassor på upplagsplats
 • Hittat tillkommande berg i triangelytan
 • Inkörning förstärkningslager
 • Arbete med dräneringsledning
 • Arbete med mastfundament
 • Förtillverkning av armering till avkörningsskydd

ARBETEN V. 49

 • Fortsatta arbeten med att köra in förstärkning
 • Arbete med mastfundament och dräneringsledning
 • Ev sprängning av berg som hittats i triangelytan, inmätning inväntas

Arbetsstyrka: Två grävmaskiner, tre dumprar, två hjullastare, en bandschaktare, två markarbetare, tre trä- och betongarbetare, en produktionschef, två arbetsledare (mark/betong) och en mättekniker

Under vecka 46, troligtvis under måndagen, kommer sprängning att utföras i kanten av arbetsområdet som angränsar mot Ragnsells.

ARBETEN V. 44
• Rivning av stängsel samt rensning av diverse skräp i arbetsområdet.
• Vegetationsavtäckning utfört.

ARBETEN V. 45
• Fortsatt rivning av stängsel
• Schaktarbete inom arbetsområdet påbörjas.

Bemanning: en grävmaskin, en bandschaktare samt produktionschef och arbetsledare.