Logotype Umeå Badhus

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Utökade verksamhets- och lagringsytor

I takt med att verksamheten i hamnen växer ökar behovet av verksamhets- och lagringsytor. För att möjliggöra hantering av ett framtida ökat godsflöde anläggs nu nya ytor i hamnen inom Projekt Gustavs udde 3 och Projekt 24, Kilen.

Projekt Gustavs udde 3

Nya verksamhets- och lagerytor anläggs i anslutning till kaj vid Gustavs udde. Området kommer bland annat att kunna ta emot förorenade massor från Norrbyskär. Arbetet utförs av Skanska i samarbete med Kvarken Ports och Dåva DAC. I arbetet ingår komplettering av befintlig belysning, anläggning av ny belysning samt ny elservis för elförsörjning och belysning till magasin. En ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs och stängsel och grindar vid nya in- och utfarter kompletteras.

Projektledare: Donald Näs, INAB

Projekttid: 211001-220710

Projekt 24, Kilen

Projektet avser anläggning av en ny lagringsyta om 13 000 m2. Området schaktas och fylls in med nytt material för att skapa en ny överbyggnad för ytan. Ca 4 300 m2 kommer att beläggas och resterande anläggs med grusslitlager. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering. Arbetet utförs av NYAB.

Projektledare: Donald Näs, INAB

Projekttid: 211115-220715

Bygginformation 2022

Byggarbeten vecka 26

Gustavs udde 3

 • Fortsatt arbete med att fylla och isolera kring VA på triangelytan pågår.
 • Överlast har körts in till verksamhetsytan och kommer att ligga där till i augusti, då eventuella sättningar på ytan kommer att mätas. När överlasten körts bort påbörjas justering inför asfaltering.

Överlast körs in på verksamhetsytan, Gustavs Udde 3

Gustavs udde 3

 • Utläggning/montering av skyddsgeotextil och geomembran vid dammen
 • Arbete med avkörningsskydd och vägräcke
 • Justering av verksamhets- och triangelytan
 • Resning av master påbörjas

Gustavs udde 3

 • Justering inför asfaltering
 • Fortsatt arbete med dammen - bärlager, fyll och räckessättning

Dammen, med vägräcke och mastfundament med resta master i bakgrunden

Gustavs udde 3

 • Under vecka 17 schaktades det för dammen och skyddsbädd lades ut
 • Fortsatt arbete med dammen vecka 18 samt arbete med ett utlopp under avkörningsskydd

Gustavs udde 3

 • Under vecka 14 pågick arbete med utloppet för dammen på verksamhetsytan - schaktning, ledningsbädd, rörläggning och placering av brunnar
 • Arbetet med utloppet fortsätter under vecka 15
 • Maskiner på plats: en grävmaskin, en hjullastare och en dumper

Packning runt rör vid dammens utlopp

Gustavs udde 3

Skanska kommer att ha verksamhet på Gustavs Udde 3 under de kommande två veckorna. Därefter blir det ett uppehåll i arbetet till i maj.

Kilen

 • Arbetena på lagringsytan kommer att återupptas i maj

Gustavs udde 3

 • Arbeten på triangelytan:
 • VA/kablar
 • Geotextil och förstärkning
 • Placering av brunnar
 • Samt schaktning för dike mellan triangelyta och verksamhetsyta

Kilen

 • Utläggning av förstärkningslager

Kilen

 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar
 • Förläggning av dräneringsledningar
 • Förläggning tomrör el/opto
 • Arbeten med sprängning och utlastning av berg är klara

Kilen

 • Bergschakt
 • Bortlastning av berg
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar
 • Förläggning av dräneringsledningar

Bortlastning av berg

Kilen

Fortsatt arbete med:

 • Bergschakt
 • Bortlastning av berg
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar
 • Förläggning kabelrör

Gustavs udde 3

 • VA-arbeten på triangelytan
 • Kanalisation mellan mastfundamenten
 • Färdiggjutning avkörningsskydd på triangelytan

Förläggning dagvattenledningar och brunnar

Brunnar på triangelytan

Kilen

 • Bergschakt
 • Bortlastning av berg
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar
 • Förläggning kabelrör

Kilen

 • Bergschakt
 • Bortlastning av berg
 • Transport av berg till utfyllnad vid färjan
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar och brunnar

Kilen

 • Bergschakt
 • Inkörning och utläggning av förstärkningslager
 • Förläggning dagvattenledningar
 • Bortlastning av berg

Gustavs udde 3

 • VA-arbeten på triangelytan
 • Justeringar på verksamhetsytan för att kunna köra ut mer förstärkningslager

Arbetsstyrka: Två grävmaskiner, en dumper, två hjullastare, tre markarbetare, fyra trä- och betongarbetare, en produktionschef, två arbetsledare (mark/betong) och en mättekniker.

Gustavs udde 3

 • Observera att vissa dagar under perioden kommer en grävare att knacka skut vid södra grinden till ISPS-området (nära fågelsjön), det är då viktigt att hålla avstånd till grävaren
 • Uppehåll i markarbeten mellan 23 dec och 9 jan
 • Betongarbeten och diverse städning under mellandagarna

Kilen

 • Borrning och sprängning
 • Friläggning av berg

Gjutning av mastfundament Gustavs udde 3

Kilen

 • Schaktarbeten
 • Borrning
 • Bergsprängning

Gustavs udde 3

 • Måndag den 13/12 kommer sprängning av berg i triangelytan att utföras

Kilen

 • Bergrensning
 • Borrning av berg
 • Fyllningsarbeten

Gustavs udde 3

ARBETEN V. 48

 • Terrassering
 • Mottagning av schaktmassor på upplagsplats
 • Hittat tillkommande berg i triangelytan
 • Inkörning förstärkningslager
 • Arbete med dräneringsledning
 • Arbete med mastfundament
 • Förtillverkning av armering till avkörningsskydd

ARBETEN V. 49

 • Fortsatta arbeten med att köra in förstärkning
 • Arbete med mastfundament och dräneringsledning
 • Ev sprängning av berg som hittats i triangelytan, inmätning inväntas

Arbetsstyrka: Två grävmaskiner, tre dumprar, två hjullastare, en bandschaktare, två markarbetare, tre trä- och betongarbetare, en produktionschef, två arbetsledare (mark/betong) och en mättekniker

Under vecka 46, troligtvis under måndagen, kommer sprängning att utföras i kanten av arbetsområdet som angränsar mot Ragnsells.

ARBETEN V. 44
• Rivning av stängsel samt rensning av diverse skräp i arbetsområdet.
• Vegetationsavtäckning utfört.

ARBETEN V. 45
• Fortsatt rivning av stängsel
• Schaktarbete inom arbetsområdet påbörjas.

Bemanning: en grävmaskin, en bandschaktare samt produktionschef och arbetsledare.