Utökad verksamhetsyta - projekt Gustavs udde 3

Nu har ytterligare ett projekt startat i Umeå hamn där mer verksamhetsyta ska iordningställas av Skanska i samarbete med Kvarken Ports och Dåva DAC för att bland annat kunna ta emot förorenade massor från Norrbyskär.

Projektet avser iordningställande av verksamhets- och lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde. I arbetet ingår att utföra komplettering av befintlig belysning samt utförande av ny belysning. Ny el-service anläggs för belysning och elförsörjning till magasin, ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs. Komplettering av stängsel och grindar vid nya in- och utfarter.

Projektledare: Donald Näs, INAB
Projekttid: 211001-220710

Bygginformation 2021

Byggarbeten vecka 46

Under vecka 46, troligtvis under måndagen, kommer sprängning att utföras i kanten av arbetsområdet som angränsar mot Ragnsells.

Byggarbeten vecka 44-45

ARBETEN V. 44
• Rivning av stängsel samt rensning av diverse skräp i arbetsområdet.
• Vegetationsavtäckning utfört.

ARBETEN V. 45
• Fortsatt rivning av stängsel
• Schaktarbete inom arbetsområdet påbörjas.

Bemanning: en grävmaskin, en bandschaktare samt produktionschef och arbetsledare.