Landinvesteringar för ökad kapacitet och nya funktioner i Umeå hamn

Trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, anländer våren 2021 och säkrar denna strategiska länk. Detta projekt syftar till att öka säkerheten, kapaciteten och förbättra ett antal funktioner kopplade till den nya färjan vad gäller framförallt incheckning samt lastning och lossning.

Kort om projektet

Väg E12 kommer att flyttas närmare järnvägen för att skapa större ytor vid färjan. Ny större incheckning och bilplan byggs. Utfarten vid tullen byggs om, med bl.a nytt tullfilter, alkotestområde och parkering för exportbilar. Ett automatiskt incheckningssystem byggs vilket medför smidigare lastning av färjan.

Projektet startar med Etapp 1 (gula området på ritning ”Etapper…”). Den etappen inskränker inte på dagens väg till och från hamnen då den ligger
utanför befintlig väg. Etapp 1 måste göras klart innan fordonstrafiken kan flyttas och man kan börja med etapp 3 och 4.

Etapp 3 beräknas kunna påbörjas under augusti 2021. Man planerar att hinna med schakt och fyll av ny överbyggnad på södra delen av etapp 4, delen
närmast färjeterminalen vid grinden till färjan. Etapp 5 (fyllning i vatten) beräknas utföras sen höst 2021. Etapp 6 (yta vid tullen) påbörjas våren 2022.

NCC utför entreprenaden.

Mer information finns att läsa på INABs webbplats under projekt. Klicka här för att komma till informationen .:: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektets olika byggetapper markerade i färgfält.

Projektets olika byggetapper markerade i färgfält.

Bygginformation 2021

Byggarbeten vecka 42

 • Nya sträckningen E12 och del av in-/utfart färjan är belagd, och öppnades för trafik torsdag v41.
 • Vägbelysning efter E12 är driftsatt.
 • Montering elskåp och kabeldragning vid vågstation samt portal 2 och trafikljusskylt på bilplan 2.
 • Va-arbeten bilplan 1.
 • Va-arbeten utlopp bilplan 2, vid färjan, börjar.
 • Grusytan närmast grind till färjan justeras för att beläggas v43.
 • Bilplan 1 och utfartsväg från färjan justeras. Dessa ytor beläggs v43.
 • Vid nya E12 kommer skyltfundament sättas och vägräcke rivas.

Översiktsbild vecka 42.

Beläggning E12.

Byggarbeten vecka 41

 • Beläggning E12 och del av nya in-/utfartsväg till färjan.
 • Montering (ihopbyggande) belysningsmaster som ska sitta vid bilplan 1.
 • Va-arbeten bilplan 1, norr om Tullhuset.
 • Justering del av bilplan 2.
 • Rivning gammalt belysningsmastfundament bilplan 2.
 • Kanalisation bilplan 2.
 • Rivning gamla portalfundament och grundläggning nya portalfundament.
 • Fyllning/justering kring trafikljusskyltsfundament vid bilgrind färjan.

Översiktsbild vecka 41.

Schakt och fyll bilplan 2

 • Justering före beläggning E12 och på del av nya in-/utfartsväg till färjan.
 • Montering (ihopbyggande) belysningsmaster som ska sitta vid vågstation och bilplan 1.
 • Schakt och fyll bilplan 2.
 • Grundläggning av trafikljusskyltsfundament vid bilgrind färjan.
 • Va-arbeten bilplan 1, norr om Tullhuset.
 • Kanalisation bilplan 1.

Översiktsbild vecka 40.

Montering våg.

Lyft ny belysningsmast.

 • Fyllning överbyggnad för nya utfartsvägen.
 • Justering/färdigställning kring vågstation.
 • Kanalisation på bilplan 1.
 • Montering belysningsmaster som ska sitta vid vågstation.
 • Va-arbeten bilplan 1, norr om tullhuset.
 • Schakt och fyll bilplan 2.
 • Ev. grundläggning av trafikljusskyltsfundament vid bilgrind färjan (beroende på leveranser).
 • Under veckan kommer E12 läggas om, och gå närmare (och delvis på) nuvarande bilplan. Detta då vi v 40 ska börja justera för beläggning av nya E12 sträckningen.
 • Belysningsmasterna vid färjan (vid bilgrind till färjan och mellan magasinen) lyftes på plats v38. Senast måndag är dessa inkopplade och i funktion. Dock är det med provisoriska armaturer, pga leveransproblem.

Översiktsbild vecka 39.

Sättning fundament för E12 portal

Isolering kring vågstation

Utlopp betong 800-ledning

 • Fyllning överbyggnad för nya utfartsvägen.
 • Montering portalfundament.
 • Isolering, kanalisation och fyllning vid vågstation.
 • Fyllning överbyggnad bilplan1.
 • Schakt och fyll för ny utfartsväg.
 • Va-utlopp bilplan 1.
 • Kanalisation på bilplan 2.
 • Kabeldragning och inkoppling belysningsstolpar E12 söder
  (vid terminalbyggnad).
 • Belysningsstolpar E12 norr är inkopplade och i drift.
  Belysningsstolpar E12 söder driftsätts i veckan.

 • Rivning beläggning och justering bärlager på E12 i norr.
  Nu pågår arbeten i norrgående körfält.
 • Fyllning bärlager för nya E12:an.
 • Va-arbeten vid vågstationen.
 • Betongarbeten vågstation. Beräknas bli klart på onsdag.
 • Fyllning överbyggnad bilplan1.
 • Schakt och fyll för ny utfartsväg.
 • Va-utlopp bilplan 1.
 • Kanalisation och belysningsfundament efter E12.
 • Kabeldragning och montering belysningsstolpar.

Gjutning vågstation.

Gjutning vågstation

Översiktsbild v37.

 • Rivning beläggning och justering bärlager på E12 i norr.
 • Va-arbeten vid vågstationen.
 • Fyllning överbyggnad bilplan1.
 • Va-utlopp bilplan 1.Kabeldragning och montering belysningsstolpar.
 • Kanalisation och belysningsfundament efter E12.
 • Schakt och fyll för ny utfartsväg.
 • Betongarbeten vågstation.
 • Fyllning bärlager för nya E12:an.

Översiktsinformation vecka 36.

Arbeten med va och i bakgrunden armering vågstation.

Armering vågstation.

 • Under v34 drabbades vi av en vattenläcka som stoppade upp vissa av våra arbeten.
 • Fyllning bärlager för nya E12:an.
 • Grundläggning vågstation.
 • Schakt och fyll för ny utfartsväg.
 • Kanalisation och belysningsfundament efter E12.
 • Kabeldragning i kanalisation börjar.
 • Va-utlopp bilplan 1.
 • Fyllning överbyggnad bilplan1.
 • Va-arbeten vid vågstationen.
 • Rivning beläggning och justering bärlager på E12 i norr.

Översiktsinformation vecka 35.

Montering belysningsmastfundament mellan magasinen.

 • Rivning beläggning och justering bärlager på E12 i norr.
 • Fyllning överbyggnad för nya E12:an.
 • Utloppsledning från vågstationen.
 • Grundläggning vågstation.
 • Schakt för fundament och kablage på bilplan.
 • Schakt och fyll för nya bilplan1.
  För att kunna schakta bilplan1 måste vi stänga/riva
  befintlig parkeringar norr om Tullhuset. Ersättnings-
  parkering kommer att iordningställas.

Översiktsinformation vecka 34.

Översiktsritning av veckans arbeten.

Grundläggning vågstation och i bakgrunden va-arbete utlopp vågstation.

Grundläggning vågstation och i bakgrunden va-arbete utlopp vågstation.

 • Fyllning överbyggnad för nya E12:an.
 • Utloppsledning från vågstationen fortsätter.
 • Grundläggning vågstation.
 • Schakt för fundament och kablage inne på bilplan.
 • Under arbetets gång med kanalisationsschakten kommer parkeringen norr om Tullhuset att stängas av och tas bort. Denna parkering kommer inte öppnas igen.
 • Den gamla belysningen på arbetsområdet har rivits och medför att det är mörkt på kvällar/nätter. Entreprenören har satt upp tillfälliga belysningsmaster på området (som går på skymningsrelä), samt slagit på utebelysningen vid Tullhuset och Tullskärmtaket.

Översiktsinformation vecka 33.

Borttagning av parkering norr om Tullhuset.

Demontering av belysningsmast.

Va-arbete utlopp vågstation

 • Schakt och terrassering, fyllning överbyggnad och förläggning belysningskanalisation för nya E12:an.
 • Utloppsledning från vågstationen påbörjas.
 • Avstängning/omledning av E12 förbi va-arbetena
  (se ”Ta-plan Va Vågstation”).
 • Start schakt för fundament och kablage inne på bilplan
  (se ”Ta-plan El kanalisation och fundament bilplan”).
 • Vi försöker ”störa” så lite som möjligt, men det är och
  kommer att bli mer avstängningar/omledningar för att vi ska kunna genomföra våra arbeten. Vi hoppas ni fortsatt visar hänsyn för oss som jobbar ute på arbetsplatsen.

Översiktsinformation vecka 32.

Breddning E12 och framtagning/sänkning elkablage.

Ta-plan El kanalisation och fundament bilplan.

Ta-plan Va vågstation

Vecka 27-30 SEMESTER

Vecka 31

 • Arbete med ny E12 fortsätter.
 • VA-arbete startar.


 • Schakt och terrassering för nya E12:an.
 • Schakt och fyll överbyggnad på bilplan vid grind till färjan.
 • Insaltning grusyta.
 • Schakten av befintlig överbyggnad från bilplan används för att fylla upp för ny upplags-/etableringsyta norr om terminalytan (där Vestas har sin etablering).
 • Planerna med att lägga VA-utlopp vågstationen senareläggs till efter semestern.

Arbetsstyrka och maskiner: 3 yrkesarbetare, 3 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 2 hjullastare, 2 lastbilar, 3 dumpers.

 

Trumläggning under ny E12.

 • Schakt och terrassering för nya E12:an fortsätter.
 • VA-utlopp vågstation börjar under veckan.
 • Slutet på veckan börjar schakt och fyll på bilplan vid grind till färjan.

Arbetsstyrka och maskiner: 3 yrkesarbetare, 3 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 0-3 lastbilar.

Uppställning barriärer och stubbfräsning på etapp 1.

 • Uppsättning av TA-plan (skyltar och barriärer) samt stubbfräsning för etapp 1 (”skogspartiet”) utfördes under vecka 22.
 • Vecka 23 sker ”första skoptaget” för projektet vilket innebär avtäckning och terrassering för nya dragningen av väg E12.
 • Flytt av skyltar som står på etapp 1-området.

Arbetsstyrka och maskiner: 1-3 yrkesarbetare, 2 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 0-3 lastbilar.

Uppställning barriärer och stubbfräsning på etapp 1.

 • Bodetablering pågår och blir klart v22.
 • Uppsättning av skyltar och barriärer (se ”APD och TA-plan juni” och ”TA-plan och uppställning barriärer v22”).
 • Schaktarbeten startar v23.

Arbetsstyrka och maskiner: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 grävmaskin, 1 hjullastare, 3-4 lastbilar, 1 dumper.

 

ADP och TA-plan juni.

TA-plan v 22 uppsättning barriärer.