Investeringar i Umeå Hamn

Under 2015 - 2017 genomförs en rad viktiga investeringar och underhållsarbeten i Umeå Hamn. Totalt handlade det om åtgärder för cirka 11,7 miljoner kronor.

Nya lagerytor för containerhantering
Den största investeringen, för cirka 6,5 miljoner kronor, var en utökning av lagerytorna i anslutning till kajen på Gustavs udde. Området används i första hand till lastning och lossning av gods som fraktas i containers. Andelen containertrafik ökar stadigt och hamnbolaget Kvarken Ports (Umeå och Vasa hamnar) ser ett behov av att skapa mer utrymme för framtida containerhantering.


Förstärkt lastområde med densiphalt
En del lastplatser där riktigt tunga fordon förekommer och stora godsmängder ställs upp, kräver en särskild typ av beläggning. Ett område i hamnen har därför belagts med så kallade densiphalt.

Densiphalt är en semi-flexibel variant på asfalt som inte är lika sprickbenägen som betongplattor men som håller formen bättre än asfalt. Den kombinerar goda egenskaper från asfalt och betong. Kostnaden för investeringen var cirka 2,5 miljoner kronor.

Övriga åtgärder som har genomförts i Umeå Hamn är följande:
• Ny fordonsramp för färjan Wasa Express
• Värmepost för uppställda lok.
• Ny pollare till Södra Kajen
• Byte av plåttak på magasin 12

Underhållsåtgärder

Under 2019-2020 genomförs ett omfattande arbete med underhåll av hamnens olika anläggningar. Totalt kommer de olika åtgärderna att uppgå till i storleksordningen 45-60 miljoner kronor


Sidan uppdaterad 2016-06-18