Hamndagen - En succé

Intresset var stort när Umeå Hamn i slutet av augusti hade bjudit politiker, branschfolk och kunder till en informationsdag om hamnens utveckling med efterföljande guidetur och middag. Ett åttiotal personer dök upp på Folkets hus i Umeå den 29:e augusti. När moderatorn Sverker Olofsson frågade hur många av de närvarande som tyckte att upprustning och förbättringar vid Hillskär var något positivt räckte samtliga upp händerna. En sak som flera av de talande poängterade var att stora investeringar av den här typen bottnar i ett gott samarbete människor emellan.

Den förste på talarlistan var Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande. Förutom att hälsa alla välkomna lade han fokus på den korridor som Umeå hamn är en del av, både mot Norge och mot Kina och Asien. Han nämnde de stora investeringar på cirka 1,4 miljarder som beviljats och berättade att han längtar efter den första turen på den nya färjan våren 2021.

Hans Lindberg

Den andra talaren var Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa. Han tryckte på att hamnutvecklingen och den nya färjan är så mycket mer än ett transportstråk – det handlar om ett ekonomiskt och socialt nätverk, kontakt mellan släkt och vänner på båda sidor om Kvarken samt kringeffekter av forskning och utveckling mellan universitet, innovationscenter och företagare. Han fick också frågor om skillnaden mellan den svenska och den finska statens ekonomiska stöd och tyckte sig se att den svenska sidan har en större grad av självbestämmande vilket är positivt, medan den finska sidan å andra sidan gått in med direktstöd.

Därefter berättade Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg vid INAB, om Umeå hamns roll i EU:s strategiska nätverk. En hamn är inget om den inte ingår i ett system, konstaterade hon och berättar att hamnen år 2018 hanterade 2,3 miljoner ton gods. Det innebär att den är en av de största hamnarna i norra Skandinavien, men framför allt den nordligaste containerhamnen med isfria förhållanden och man hanterar gods med jämförelsevis höga värden här. Till exempel förädlade träprodukter som sågade trävaror och papper.

Gunnar Isaksson, projektledare på INAB och Viktoria Larsson, hamningenjör, visade kartor och berättade därefter mer konkret vad som byggts och planeras på hamnområdet. Flera mindre vattensamlingar fylls igen och när allt är färdigt kommer hamnområdet att vara 92 hektar stort. Både kustbevakningen och tullmyndigheten kommer att få mer ändamålsenliga lokaler, mycket byggs också för passagerarna till den nya färjan. Till tågen blir nya elektrifierade spår och en ny godsterminal.

Peter Ståhlberg, VD för Vasaline berättade om den nya färjan som ska vara klar i maj 2021. Det är inte bara en båt utan också en bro och en del av vår infrastruktur, poängterade han och berättade vidare om de många fördelar som den nya färjan har förutom att den kommer att vara den mest miljövänliga i världen. Biljettsystemet kommer att vara supermodernt och skötas via en app, alla styr- och underhållssystem är automatiserade vilket kommer att göra färjan extremt säker. Transportbilar kör in och ut direkt, inget backande behövs och färjan kommer att lastas och lossas på en kvart. Överfarten kommer ta tre timmar och färjans koldioxidutsläpp ska vara helt transparent och kunna följas via mobilen under överfart.

Jag är stolt, konstaterar Peter Ståhlberg som tillägger att arbetet med färjan på det finska varvet fortskrider med god fart.

Peter Ståhlberg

Magnus Svensson, inköps - och logistikdirektör på SCA berättade kort om den stora investering i en ny pappersmaskin i Obbola för 7,5 miljarder som just då låg på styrelsen bord - men som blev till ett beslut bara någon dag efteråt. Logistiken är viktig i de här sammanhangen berättade han vidare, eftersom den står för en femtedel av kostnadsmassan i produktionskedjan. Containerverksamheter växer i Umeå hamn och den är effektiv i det globala nätverket, men den kräver volymer för att vara lönsam.

Magnus Svensson SCA

Sist på scenen var Fredrik Lyrenäs från logistikföretaget AF Shipping som berättade om de både varierande och stora laster de hanterar, bland annat en rekordlast som motsvarade 750-780 långtradare. Just nu planerar de för 75 vindkraftverk med delar upp till 150 meter. Han berättade även om en utmaning då en transformator som skulle till Stornorrfors kraftverk var så hög att den fick lastas av mitt på vägen och med hjälp av domkraft skjutas på järnplåtar under en viadukt.

Kaffepausen innebär nätverkande för folk i branschen