Vecka 17 (22-28 april)

VA

Terminalytan:
”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Grusyta söder om terminalyta:
Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Arbete med ledning och dräneringsbrunn söder om terminalyta

Fodercentralen mot pumpstation:
Klart

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Schakt för va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår.

Återfyllning och inmätning ledningar, brandpost, avstängningsventil mm vid pumpstation

Väg 3

Fyllning överbyggnad inkl kanalisation över va-ledning samt breddning Väg3.

Vältning överbyggnad breddning väg 3 söder mot väg 2. På vänstra sidan om välten syns terminalytans överlast

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen fortsätter. Oklart när uttransport är klart.

”Flaggar” redan nu för vägarbeten (schakt och fyll) Väg2 utanför Wasalineterminalen som börjar v19 (se bif tidplan). (En in-/utfart kommer alltid att vara öppen).

Översiktsritning

Faser spårarbeten

Vecka 16 (15-21 april)

VA

Terminalytan:
”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Grusyta söder om terminalyta:
Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Fodercentralen mot pumpstation:
Va-ledningar lagda och återfylld.
Spåret ihopsvetsat i fredags.

InfraNord svetsar spår 25(40)

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Pumpstation monterad och återfylld.
Schakt för va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår.

Pumpstation ställd på plats. Återfyllning pågår

Väg3.

Fyllning överbyggnad inkl kanalisation över va-ledning samt breddning Väg3.

Fyllning och vältning överbyggnad över va-ledning samt breddning Väg3. Fundamenten är till Väg3s grind. Röret som sticker upp vid främre fundamentet är till avluftning på vattenledningen

Fyllning vatten

Fyllning 0-180 nivå 2 klar i tisdags. Därefter är det liggtid 1-2 månader. Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment sker efter 4 veckor, dvs v19. Därefter beslut om längre liggtid eller ok för fortsatt fyllning.

Omläggning av befintlig dagvattenledning klart.

Grindar

Fundament för Väg1 och Väg3 är klar.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå under en tid. På grund av bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas vet de inte förnärvarande.

TA-plan grusyta söder terminalyta

Ta-plan fyllning i vatten söder

TA-plan Pumpstation - Västerbottens Fisk

Vecka 15 (8-14 april)

VA

Terminalytan:

Återfyllning efter ledningsarbeten.

”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Tryckplatta över södra oljeavskiljaren gjuten v14.

Terrassering för breddning terminalyta, väster om Väg3, pågår.

Återfyllning va samt fyllning för breddad terminalyta fortsätter

Grusyta söder om terminalyta:

Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Fodercentralen mot pumpstation:

Va-ledningar är förlagda under spår 25(40). Återfyllning pågår.

Spåret kommer att byggas ihop i veckan, men kommer inte att öppnas förrän början v16.

Tryckledningar är förlagda under spår 25 (40). Kanalisation och återfyllning pågår

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

När vägen (söder om spår 25(40) är återfylld och körbar börjar schaktarbeten för pumpstationen att börja.

Va-ledningar vid Västerbottens Fisk kommer att schaktas fram under veckan för nivåkontroll.

Tjältining vid Västerbottens Fisk där schakt ska börja v15


Fyllning vatten 

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment utfördes i måndags v14. Det gav klartecken för fortsatt fyllning, nivå 2.

Fyllning 0-180 nivå 2 börjades mitten v14 och beräknas göras klart mitten v15. Därefter är det liggtid 1-2 månader.

Lika som förra veckans veckoinfo ang omläggning av befintlig dagvattenledning. Pga högvatten har vi inte kunnat lägga om ledningen ännu. Måste utföras vid lågvatten.

Fyllning och vältning nivå 2

Grindar

Gjutning sulor för grin Väg1 gjordes v14. Skaft gjuts v15.

Schakt/grundläggning för grind Väg3 är klart. Fundament gjuts v15.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca ?. Pga bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas vet de inte förnärvarande.

Spår 25(40) är stängt pga va-arbeten. Spåret kommer öppnas början v16.

TA-plan pumpstation

TA-plan grusyta söder

TA- plan fyllning i vatten söder

Vecka 14 (1-7 april)

VA
Terminalytan:

Huvudledningar för dagvatten, tryckspill och tryckvatten och kanalisation på södra delen av terminalytan görs klart under denna vecka (förutom vissa ”stick” till dagvattenbrunnar som ligger under överlaster).

Terrassering för breddning terminalyta, väster om Väg3, pågår.

Återfyllning va samt fyllning för breddad terminalyta fortsätter

Ledningsarbeten, inkl kanalisation och isolering, och terrassering för breddning terminalyta på södra delen

Grusyta söder om terminalyta:

Arbetet med dagvattenbrunnar.

Schakt för dagvattenbrunnar på grusyta söder om terminalytan

Fodercentralen - terminalyta:

Va-arbeten är återfyllt och klart.

Fodercentralen mot pumpstation:

Tjältiningsutrustning har lagts ut fredag 29/3. Dvs spåret stängdes fredag 29/3 och kommer vara avstängt ca 2 veckor. Se ”Ta-plan Fodercentralen-pumpstation from 29 mars”.

På måndag V14 rivs spåret och schakt för tryckledningar under spår 25(40) börjas.

Tjältiningsutrustning vid spår 25 (40

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schaktarbeten kommer att börja v15.

Fyllning vatten.

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment kommer att utföras med vingsondering i veckan. Efter detta kan beslut tas om när fyllning nivå 2 för delen väster om vindkraftsverksdelen kan ske.

Lika som förra veckans veckoinfo ang omläggning av befintlig dagvattenledning. På grund av högvatten har vi inte kunnat lägga om ledningen ännu. Måste utföras vid lågvatten.

Grindar

Schakt för grind Väg1 utförd v13. Gjutning sker under v14.
Schakt för grind Väg3 sker denna vecka.

Schaktgrop för grindar Väg1 väntar på formsättning, armering och gjutning

Övrigt 

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att fortsätta. På grund av bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas är oklart.
Det innebär att vissa vindkraftsverksdelar kommer att måste flyttas då de är i vägen för våra va-arbeten mellan pumpstation och Västerbottens Fisk.

Spår 25(40) är stängt sedan i fredags 29/3 pga va-arbeten. Spåret kommer vara avstängt i ca 2 veckor.

Vecka 13 (25-31 mars)

VA

Terminalytan:

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning pågår.

Oljeavskiljare monterad. Arbete med slamavskiljare pågår.

Dagvatten, tryckspill och vatten fortsätter sedan norr om avskiljare.

Oljeavskiljare på plats. Grundläggning för slamavskiljare pågår

Fodercentralen - terminalyta:

Va klart och återfyllt förbi Väg2.

Väg2 (södra in-/utfart Gustafs Udde) öppnades fredag 22/3, se ”Ta-plan Väg2-terminalyta”.

Återfyllning inkl kanalisation och isolering norr om Väg2 fram till terminalytan görs klart v13.

Återfyllning dagvattenledning vid Väg2

Fodercentralen mot spår 25(40):
Tjältingsutrustning kommer att läggas ut i början på veckan mot spår 25(40). OBS att spåret inte påverkas av detta, fram till fredag 29/3. Se ”Ta-plan Fodercentralen-Spår25(40)”.

Fodercentralen mot pumpstation:

Tjältiningsutrustning läggs ut över spår 25(40) på fredag 29/3. Dvs spåret stängs fredag 29/3 och kommer vara avstängt ca 2 veckor. Se ”Ta-plan Fodercentralen-pumpstation from fre 29 mars”.

V14 rivs spåret och tryckledningar kommer att schaktas under spår 25(40).

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Schaktarbeten kommer att börja v15.

Fyllning vatten.
Fyllning östra sidan vindkraftsverksvägen nivå 1 och 2 klart.

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment kommer att utföras med vingsondering i början av april. Efter detta kan beslut tas om när fyllning nivå 2 för delen väster om vindkraftsverksdelen kan ske.

Omläggning av bef dagvattenledning har inte kunnat genomföras än pga högvatten. Utloppet på ledningen ligger på -0,25 och vattennivån har legat över  +0,25 denna vecka.

Bergfyllning nivå 1 och 2, östra sidan av vindkraftsverksvägen klar

 

Grindar

Grundläggning av grindfundament Väg1 utförs i slutet av vecka 13. Gjutning fundament veckan därpå.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Spår 25(40) kommer att stängas fredag 29/3 pga va-arbeten. Spåret kommer vara avstängt i ca 2 veckor.


Vecka 12 (18-24 mars)

Arbeten
Va

Terminalytan:

Dagvattenledningen, med utlopp i norr, tv-inspekterades i veckan och är ok.

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning pågår (för närvarande tjälrivning).

Tjälrivning norr om Väg2 fortsätter.

Stumsvetsning av tryckvatten och tryckspill avslutas i veckan.

Tjälrivning "stick" på terminalytan och norr om Väg2 mot terminalytan

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan tv-inspekterades i veckan med godkänt resultat.

Fodercentralen mot terminalyta:

Väg2 stängdes i veckan (se ”Ta-plan Fodercentral – terminalyta” och ”Ta-plan Fodercentral – terminalytan avstängning Väg2”).

Tryckledningar samt dagvatten ledningar håller på att förläggas. Återfyllning inklusive kanalisation och isolering dagvattenledning pågår.

Ledning/fyllning/isolering/kanalisationsarbeten vid Fodercentralen och Väg 2

Va-arbeten med ny  pumpstation närmar sig. Den nya pumpstationen levererades i veckan. Va-arbetena kring pumpstationen påbörjas början av april (vindkraftsverksdelar måste vara borta innan arbeten kan påbörjas)..

Fyllning vatten.

Fyllning erosionsskydd på östra vindkraftsverksvägen ligger tillfälligt nere då vi återigen haft problem med att isen drar iväg med siltgardinen. Siltgardin är nu på plats så bergfyllning startar igen i veckan.

Fyllning av erosionsskydd på östra sida vindkraftsvägen ligger tillfälligt nere

Övrigt.

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Väg2 norr om Fodercentralen är stäng till v13.

Uttransport av vindkraftsdelar pågår

Vecka 11 (11-17 mars)
Arbeten Va

Terminalytan:

Dagvattenledningen, med utlopp i norr, är klar (inkl tryckspill och tryckvatten).Kanalisation och återfyllning/överbyggnad över va-ledningar fortsätter.

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning börjar.Stumsvetsning av tryckvatten och tryckspill håller på att avslutas.

Stumsvetsning tryckledningar i svetscontainer

Färjan mot Fodercentralen:
Arbetet är färdigt.

Fodercentralen mot terminalyta:
Rivning tjäle pågår, samt tjältining (se ”Ta-plan Fodercentral – terminalyta”).
På tisdag alt onsdag (beroende på när Fodercentralen får sin leverans) stängs Väg2 (södra in-/utfarten till Gustafs Udde för tjälrivning/va-arbete, (se Ta-plan Fodercentral – terminalytan avstängning Väg2”). Väg2 kommer att vara stängt minst 2 veckor.

Tjälrivning och tjältining sträckan Fodercentralen och Väg 2

Fyllning vatten.
Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bifogad bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Bergfyllning västra sidan till nivå 1 är klar. Denna yta ska nu ha en liggtid på 1-2 månader innan nästa fyllning påförs. Efter 1 månad kontrolleras hållfasthetsökningen i bottensedimentet, utförs med vingsondering. Detta görs genom foderrören som är placerade i bergfyllningen.

Bergfyllning och erosionsskydd östra sidan vindkraftsverksvägen fortsätter.

Arbete med att dra om (o)kända dagvattenledningen utförs till veckan. Ledningen måste dras om så den inte ligger i/genom bergfyllningen som vi nu fyller.

Fyllning/snöröjning östra sidan om vindkraftsverksvägen

 

Övrigt
Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Väg2 kommer att stängas i början på veckan (efter Fodercentralens leverans är klar) och kommer att vara stängd minst 2 veckor pga va-arbeten.

Vecka 10 (4-10 mars)

Va
Terminalytan:

Va-arbetet (inkl kanalisation och isolering) mellan Gustafs Udde vägen och Fodercentralen fortsätter.

Arbetet med va-ledningar på terminalytan

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan öster om spår 25 (40). Spår 25 (40) öppnades i fredags. I början på veckan sätts nedstigningsbrunn vid Fodercentralen, då är dagvattenledningen Färjan – Fodercentralen färdig. Därefter påbörjas sträckan Fodercentralen mot terminalytan.

Arbetet med att montera ihop spår 25 (40) vid Fodercentralen

Arbetet med att montera ihop spår 25 (40) vid Fodercentralen

Fodercentralen mot terminalytan:

Va-ledningar (inkl kanalisation och isolering) börjar i veckan, (se ”Ta-plan Fodercentral - terminalyta)”.

Ledningssträckan kommer att passera Väg2. Detta beräknas ske v11. Då kommer Väg2, södra infarten till Gustafs Udde stängas några dagar. Mer om detta nästa vecka.

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bifogad bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Siltgardinen är åter på plats. Fyllning pågår nu både öster och väster om vindkraftsverksvägen.

Västra sidan beräknas fyllas klart i veckan. Östra sidan fylls klart v11/v12. Där ska även ett erosionsskydd läggas ut.

Under veckan som var hittades en (o)känd dagvattenledning, som har utlopp under fyllningen för nya vägen. Denna ledning måste dras om. Arbetet kommer att utföras i veckan.

Då detta utlopp har en vattengång på ca -0,25 och att vattenståndet under vårdagarna i veckan var över +0,10 (dvs utloppet ligger under vattennivån i havet) var det svårt med avrinningen för dagvattenbrunnarna öster och söder om fiskaffären.

Fyllning vid vidkraftsverksvägen. Om man har god syn kan man se rör som ”sticker upp” vid grävmaskinen. Detta är foderrör för kommande kontroll av hållfasthetsökning i bottensedimenten

Övrigt.

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Tredje och sista fartyget med vindkraftsverksdelar anländer helgen v09 och lossas i början på veckan. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Vecka 9 (25-1 mars)

Arbeten Va
Terminalytan:
Va-arbete (inkl kanalisation) söder om bef Gustafs Udde väg. Gustafs Udde vägen är åter öppnad (och ”omfartsvägen” Väg1 är stäng). Arbetena fortsätter söder ut.

Va-ledningar förläggs under bef Gustafs Udde vägen, och korsande bef kablage flyttas

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan mellan spår 43 (70) och spår 25 (40). Spår 25 (40) är stängd (se ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 25 (40)”).

Nya dagvattenledningen är lagd förbi korsade bef tryckvatten och tryckavlopp. Då dessa bef ledningar låg i vägen höjdmässigt var vi tvungna att sänka/dra om dessa, därav vattenavstängningen i onsdags. Hoppas att avstängningen inte orsakade allt för stora problem för er.

Spår 25 (40) är rivet och schakt pågår. I helgen kommer tjältiningsutrustning vara utlagd. Spår 25 (40) beräknas öppnas i slutat av v09. Spår 43 (70) påverkas inte av avstängningen.

Korsande bef tryckledningar har dragits om/sänks för ny dagvattenledning

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Fyllning berg i vattnet och provtagning (grumling) pågår.

På grund av den hårda nordanvinden natten mot onsdag, tog isen med sig siltgardinen till ett ställe som Jussi Björling sjöng om. Detta medför att fyllningen på östra sidan pausats tills siltgardinen är åter på plats. Fyllningen sker därför  nu endast på västra sidan vindkraftsverksvägen.

Fyllning på östra sidan vindkraftsverksvägen tillfället avbrutet pga att siltgardinden slitits loss av vind och is

Övrigt

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Tredje och sista fartyget med vindkraftsverksdelar anländer någon gång v09. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Översiktsriktning v 9

Tidplan

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår mellan spår 43 (70) och spår 25 (40), se ta-plan nedan.

Nya dagvattenledningen har passerat befintligt tryckvatten och tryckavlopp. Då befintliga tryckledningarna låg i vägen höjdmässigt med dagvattenledningen var vi tvungna att dra om/sänka befintliga tryckledningarna, därav vattenavstängningen i onsdags.

Då vi för närvarande inte har något arbete inne på färjans område avslutar vi denna riktade ”Färje-info” till er.

 

 

Vecka 8 (18-24 februari)
Arbeten Va

Terminalytan:

Va-arbete (inkl kanalisation) nordvästra delen, korsar befintlig Gustafs Udde-väg. På grund av mycket tjäle att slå (1,5 m), kablage som måste flyttas och stor ”sten” (2,75x2,7x2,0 se bild nedan) i schakten kommer inte befintlig Gustafs Udde-väg hinnas öppnas innan helgen. Det innebär att trafik till och från Gustafs Udde leds in på Väg1 tills befintlig Gustafs Udde-vägen åter öppnas. Vägen öppnas igen i början av v08, (se ”Ta-plan GU Väg1 v07”). Grind Väg1 vid spår 46/47 låses upp kl 06:15 och låses kl 22:00.

(Stor "sten" som baxades upp från va-grav vid bef.Gustafs Udde-väg)

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan mellan spår 43 (70) och spår 25 (40). Spår 43 (70) är öppet sedan i fredags v07. Samtidigt stängdes spår 25 (40). Tjältiningsutrustning är utlagd över helgen. Spår 25 (40) beräknas vara avstängt ca 2 veckor. Spår 43 (70) påverkas inta av avstängningen.

Vägen mellan färjans område och spår 43 (70) är öppnad, (se ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 25 (40)”). Färjans område ”städas” (bort med avstängning för omledningen) klart efter helgen.

Återfyllning och städning före öppning av vägen mellan färjan och spår 43(70)

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inklusive östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket är borttagen(se befintlig bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).
Fyllning berg i vattnet och provtagning (grumling) pågår.

(Fyllning berg vid vintkraftsverksvägen)

Övrigt

Obs att Gustafs-Udde vägen är avstängd till början av v08 (se Ta-plan).

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

TA-plan Gustafs Udde-väg

TA-plan Färjan-Fodercentral spår 25 (40)

TA-plan fyllning vatten söder

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår mellan spår 43 (70) och spår 25 (40).

Spår 43 (70) och då stängs spår 25 (40).

Vägen öppnas under fredagen, och omledningen in på färjans område stängs, se ritning nedan.
Arbetet med att ta bort avstängningsmaterial (och snö) för omledningen på färjans område görs klart på måndag.

Vecka 7 (11-17 februari
Arbeten v07

Va

Terminalytan: Va-arbete (inkl kanalisation) nordvästra delen, korsar befintlig Gustafs Udde vägen. Detta innebär att GU-vägen stängs på måndag 11/2 (ca kl 07, beror på hur mycket snöröjning det blir efter helgens snöande), och trafiken leds på ny Väg1 (se ”Ta-plan GU Väg1 v07”). Grind vid spår 46/47 låses upp kl 06:15 och låses kl 22:00.

Färjan mot Fodercentralen-sträckan under/vid spår 43 (70) och är avstängt from 1 februari och beräknas vara avstängt ca 2-3 veckor. Spår 25 (40) påverkas inta av avstängningen.

Vägen kommer fortsatt vara avstängd vid färjans incheckning och trafiken leds om enl bifogad bilaga ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 43 (70)”

Fyllning vatten

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Fyllning berg i vattnet pågår

Övrigt

Obs att Gustafs-Udde vägen är avstängd (se Ta-plan).

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår vid/under spår 43 (70). Spår 43 (70) är stängt from fredag 1 februari och ca 2-3 veckor.

Trafiken kommer fortsatt ledas in på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Vecka 6
4-10 februari

Arbeten

VA
Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar norra delen på terminalytan.

Färjan mot Fodercentralen: sträckan under spår 43 (70). Spåret är avstängt from 1 februari. I helgen tjältinas området och på måndag börjar rivning spår och schakt. Spåret beräknas vara avstängt ca 2-3 veckor. Spår 25 (40) påverkas inta av avstängningen. På färjans område, vid in-/utfart, har vi avslutat arbetena, och all avstängning är borta (förutom omledning trafik för va-arbetena).

Vägen kommer fortsatt vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 43 (70)”

Fyllning vatten

Fyllningsarbetet med berg kommer att påbörjas v06, väster om befintlig invallning (i ”lagunen”). Vi kommer att stänga av runt fyllningsarbetena, gäller även vägen till vindkraftverken. På isen sätts flaggspel runt fyllningsområdet. Se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”

Övrigt

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten inom färjans in- och utfartsområde är nu avslutade. Avstängningar är borta (förutom omledningen av trafik, se ritning nedan) , schakter igenfyllda och materialhögar är flyttade/bort körda.

Va-arbeten pågår vid/under spår (spår 43 är stängt from fredag 1 februari och ca 2-3 veckor).

Trafiken kommer fortsatt ledas in på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Vecka 5 (28 januari - 3 februari)
Va

Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar norra delen på terminalytan.

Färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår: Schakt och läggning ledningar. När denna sträcka är klar fortsätter schakten under spår 70. Detta beräknas ske v06. Då kommer spår 70 måsta rivas och beräknas vara stängt ca 2-3 veckor. Vi håller även på med att koppla in befintliga dagvattenbrunnar till ny utloppsledning vid in-/utfart till/från färjan.

(Det är lite svårt att ange exakta tider för hur lång tid va-arbeten tar när man ska koppla in/riva/bevara bef va-ledningar, än svårare på vintern pga tjäle).

Vägen kommer fortsatt vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v05”

Fyllning i vatten

Siltgardin (skydd mot spridning av grumling) är utplacerad.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta v06, efter möte med Länsstyrelsen ang vattendom/kontrollplaner

Övrigt

Första fartyget med vindkraftverk har nu anlänt Umeå hamn. Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

-Va-arbetena fortsätter mellan vägräcke och spår.

-För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Detta kommer att pågå till slutet av januari.

Vi håller även på med inkoppling av befintliga dagvattenbrunnar i den nya utloppsledningen mellan in- och utfarten till/från färjan (väster om Tullgaraget), se nedan. Tullgaraget påverkas inte av dessa arbeten.

Observera
Torsdag i förra veckan kom första leveransen av vindkraftverk till hamnen och vindkraftversdelarna lossas och körs till upplag i hamnen. Förra veckan meddelades att vi skulle avbryta va-arbetena och plocka bort avstängningarna när vindkraftverken skulle anlända till hamnen. Men efter möte med AF Shipping/Hamnen ang leveranser/transporter kom vi gemensamt fram till att våra va-arbeten/avstängningar inte hindrar vindkraftstransporterna. Vi fortsätter med våra arbeten så länge vi inte är i vägen för transporterna.

 

Vecka 4 (21-27 januari)
Pågående arbeten den här veckan

VA
Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar.

Färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår: Schakt och läggning ledningar.

(Vid va-arbeten på denna sträcka kommer vägen att vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v04”).

Fyllning vatten

Byggande och utläggning siltgardin (skydd mot spridning av grumling) pågår.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta inom kort.

Övrigt
Fartyg med vindkraftverk beräknas ankomma v05 och v08. Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Med anledning av transporterna har vi v03 hårdgjort yta öster om Fodercentralen.

Va-arbeten vid färjan.

Va-arbetena pågår på vägen till färjeterminalen (mellan vägräcke och spår).

För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Detta kommer att pågå till slutet av januari.

V05 kommer leverans av vindkraftverk till hamnen.

Vid möte ang leverans av vindkraftverk framkom att vi kan fortsätta va-arbetena på den del vi håller på med nu, sträckan färjan-spår. Detta arbete stör inte vindkraftstransporterna. Dvs så kommer va-arbetena att fortsätta tills vi stör vindkraftstransporterna.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vecka 3 (14-20 januari)

Va

Va-arbeten vid terminalytan pågår svetsning tryckvatten och tryckspill.

Va-arbeten sträckan färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår.

(Vid denna sträcka kommer vi måsta stänga av vägen och leda om trafiken, se bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v03”)

Fyllning vatten

Byggande och utläggning siltgardin (skydd mot spridning av grumling) pågår.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta v04

Övrigt

Fartyg med vindkraftverk beräknas ankomma v05. Under den tiden som lossning och transporter av vindkraftverken pågår i hamnen kommer va-arbetena att pausas, schakter fyllas igen och avstängningar tas bort.

Va-arbeten vid färjan.

Va-arbetena pågår nu på vägen till färjeterminalen (mellan vägräcke och spår).

För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan. Detta kommer att pågå till slutet av januari.

V05 kommer leverans av vindkraftverk till hamnen. Då kommer avstängningar vara borta och va-arbetena pausas.Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Va-arbeten sträcka färjan – Fodercentralen, etapp vägräcke – spår:

Vecka 1 2019 (7-13 januari)

Arbeten

Spår 44/45
Fyll överbyggnad

Va
Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
VA-arbeten vid färjan vid infart/inveckning och västerut mot Fodercentralen

Vägbelysning Väg1
Inkoppling belysningsstolpar

Övrigt
Vattendom för utfyllnad i vatten är klar. Förarbeten pågår (upprätta kontrollplaner, bestllning siltgardin m.m.).
Förhoppningsvis kan fyllningsarbeten i vatten komma igång under januari

Va-arbeten vid färjan

Vi fortsätter med arbetena vid infart-/incheckningsvägen, se nedan "Etapp 4.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.

VECKA 52 och 01

Holmsunds Hamns köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma.
Inget arbete v52 med bangård, 2:a januari är vi åter i morgontimma.Grävmaskin tillfälligt slutat sin schakt, havet snart blir islagt.Färjan lyser vit i Kvarken.Endast Hamnfogden är vaken.
Nu vi stängt vår arbetsplatsdörr, är hemma med de som vi känner,
tittar, som många vintrar förr, på Kalle och hans vänner,
dricker glögg med russin och pepparkaka, kanske en skumtomte smaka.

Nu vill jag inte (nöd)rimma mer,

God Jul & Gott Nytt År!l! NCC önskar er.

Arbeten v 01


Spår 44/45

Dränering och överbyggnad spår 44/45.

Va

Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
Va-arbeten vid färjan vi infart/incheckning.
(Info om va-arbete vid färjan är skickat till berörda)


Vägbelysning Väg1

Inkoppling belysningsstolpar.

Övrigt

Vattendom för utfyllnad i vatten är klar (i söder). Förarbeten pågår (upprätta kontrollplaner, beställning siltgardin mm).
Förhoppningsvis kan fyllningsarbeten i vatten komma igång under januari.

Va-arbeten vid färjan.

Vecka 52 (mellan jul och nyår) håller vi stängt på arbetsplatsen.

V01 fortsätter vi med arbetena vid infart-/incheckningsvägen, se nedan ”Etapp 3”.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.


Vi hoppas att detta va-arbete inte stör era arbeten/verksamhet allt för mycket

Har Ni frågor/klagomål/synpunkter/information så kontakta oss på plats eller ring undertecknad Erik Forsman 070-346 67 06, eller arbetsledare Anders Nilsson 070-088 79 29.

Vecka 51

Arbeten

Väg 1.
Vägbelysning, montering belysningsstolpar/armaturer under v51.

Sanering.
Vattenrening dammar. Tält och filter är rivna och returnerade.

Terminalyta/spår 44/45.
Dränering och överbyggnad spår 44/45.
Inkörning överlast terminalytan söder.

Va.
Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).

Väg 2.
Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde är klar.

Övrigt.

Inmätning av färjekajen är klar.

Va-arbeten vid färjan.

Tull garageporten är nu åter tillgänglig. Va-arbetet har gått förbi porten och utfarten fungerar.

Vecka 51 fortsätter vi med arbetena väster om Tullens garage, se nedan ”Etapp 2b”.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.


Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vi stänger in våra arbeten så att vi inte blockerar/stänger dörrarna väster om Tullgarageporten (så att bla toaletten går att användas under våra arbeten).

 

VECKA 50

Arbeten:

 • Väg 1.

Vägbelysning, montering belysningsstolpar/armaturer, om restat material kommer. Arbetet skulle ha utförts v49 men det har varit problem med leveranser.

 • Sanering.

Fyllning efter sanering till befintlig marknivå pågår, väster om terminalyta.Vattenrening dammar. Tälten som varit över oljeavskiljare och kolfilter är rivna. Oljeavskiljare är returnerad v49. Kolfilter körs bort v50.

 • Terminalyta

Terrassering spår 44/45.
Dränering och överbyggnad spår 44/45.
Inkörning överlast terminalytan söder.

 • Va.

Va-arbeten med svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
Va-arbeten vid färjan fortsätter. Vecka 49 passerade vi utfarten från färjan. Vecka 50 fortsätter vi med schakt/läggning rör/fyll norr om Tullens garage.

 • Väg 2.

Schakt och fyll överbyggnad breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde

 • Övrigt

Rivning /"klippning" och borttransport betong-/metallskrot gjordes klart v.49.Bef brunn vid Väg1/internväg/spår 46/47 är sänkt v49. Marknivån är också sänkt för att få jämn övergång mellan Väg1 och bef grusyta (för att göra snöröjning ”lättare”/möjlig).
Under v50 kör vi bort riven asfalt och avstängningsmaterial från grusytan i nordost (anslutning Väg1 och bef internväg).

Inmätning av färjekajen fortsätter.

Va-arbeten vid färjan.

Vecka 50 fortsätter vi med arbetena förbi Tullens garage.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs (utfarten från färjan blir bredare och bredare).

OBS! att utfarten från Tullens garage kommer måste vara stängd v50.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vi stänger in våra arbeten så att vi inte blockerar/stänger dörrarna väster om Tullgarageporten (så att bla toaletten går att användas under våra arbeten).

Vecka 49

Va-arbeten vid färjan.

I veckan börjar vi med va-arbeten. Vi börjar vid utloppet, enl översta bilden nedan.

Nedersta bilden visar hur vi tänkt utföra arbetena vid in-/utfarten med etapper och avstängningar.

Vi kommer inte ha hela utfarten (eller infarten) helt uppgrävd. Däremot kommer, i något skede, halva infarten vara uppgrävd och grävmaskin stå på andra halvan. Dock inte tider då färjan ankommer. Är det något fordon som måste passera flyttar vi givetvis maskinen.

Vi hoppas att detta va-arbete inte stör era arbeten/verksamhet allt för mycket.

Väg 1.

Vägbelysning (montera ihop belysningsstolpar) och kabelbrunnar (tre st har varit restade).

Sanering.

Fyllning terrass efter sanering är klar.Fyllning efter sanering till bef marknivå pågår, väster om terminalyta.Vattenrening dammar. Oljeavskiljare, kolfilter och tält avetableras. Plastduk till deponi.

Terminalyta.

Terrassering planer och spår.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)

Fyll överbyggnad.

Va.

Va-arbeten med att svetsa tryckvatten och tryckspill pågår förarbeten.
Va-arbeten vid färjan börjar v49.

Va-arbeten vid färjan (utloppet till havet) är väderberoende (vattennivå och blåst) så vi håller våra tummar att vädergudarna är med oss till veckan.

(Info om va-arbete vid färjan är skickat till berörda).

Väg 2.

Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde (för hoppningsvis får vi börja v49).


Övrigt.

Rivning/”klippning” och borttransport betong-/metallskrot.

Vecka 48

Väg 1.
Släntning.
Vägbelysning och kanalisation.

Sanering.
Bef väg som varit avstängd pga sanering, som går parallellt med spår 47, öppnades torsdag v47. Terminalyta återfyllning terrass.Vattenrening dammar. Har renat och fått godkänt de sista 200 m3 länsvatten. Oljeavskiljare, kolfilter och tält kommer att avetableras.

Terminalyta
Terrassering.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)
Fyll överbyggnad.

Va.
Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Väg 2.
Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde.

Övrigt.
Inmätningar vid färjeterminalen (för nya färjan och nya bil in-/utfarten E12:an.Rivning/”klippning” och borttransport betong-/metallskrot (bla betongflytbryggan vid Gustafs Udde).


Vecka 47 (19-25 november)


Arbeten:

Väg 1
Spårövergång spår 46/47 utförs idag måndag.
Vägbelysning norr Väg1.

Sanering
Sanering är klar
(Förutom en sträcka på ca 40 m, bredd 2 m och djup 2 m, som ligger under bef tryckspill- och vattenledning. Denna sanering kan utföras först när nya va-ledningar är klara och de gamla kan rivas. Denna sanering utförs våren 2019).
Återfyllning efter sanering.
Spår 46 (eller spår 47 som jag hört att spåret heter) är öppnat.
Befintlig väg återfyllning överbyggnad pågår. Internvägen öppnas under v47.
Terminalyta återfyllning terrass.
Vattenrening dammar. Har fått godkända prover på 1:a 500 m3 renat vatten och fått pumpa ut detta. 2:a 500 m3 vatten som gått igenom olje- och kolfilter är provtagits. Svar på detta väntas i början v47.

Terminalyta
Terrassering.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)
Schakt/terrassering och fyll överbyggnad.

Va
Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Väg 2
Vid södra in—utfarten ska bef väg breddas. Detta sker ev v47.

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

 

 

Vecka 46 (12-18 november)

Arbeten:

Väg 1.

Asfaltering och stödremsa är klar.

Vägen öppnas när spårövergången kommer på plats. Är beställd men har blivit försenad.

Internvägarna är öppna och utan hinder vid spår 46/47 (Ragnsells) och i nordost (närmast ”Sjön”). 

Kanalisation, vägbelysning och fiberdragning norr Väg1.

Omkoppling fiber till Gustafs Udde sker v46.

Sanering.

Sanering är klar

(Förutom en sträcka på ca 40 m, bredd 2 m och djup 2 m, som ligger under bef tryckspill- och vattenledning. Denna sanering kan utföras först när nya va-ledningar är klara och de gamla kan rivas. Denna sanering utförs våren 2019).

Återfyllning efter sanering.

Spår 46 återfylls och InfraNord monterar tillbaka spåret tisdag – torsdag v46.
Befintlig väg återfyllning överbyggnad pågår. Förhoppningsvis öppnas internvägen slutet v46. Är beroende på om fyllning kan ske medan InfraNord monterar tillbaka spår 46.

Terminalyta återfyllning terrass.

Vattenrening dammar

 

Terminalyta.

Terrassering.

Inkörning överbyggnad och överlaster.

 • Väg3 (söder om terminalytan)

Schakt/terrassering och fyll överbyggnad.

 • Va.

Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Se ritning nedan

OBS Spår 46 är rivet/avstängt vid saneringen till slutet v46.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 vid saneringen är bortschaktad/avstängd till slutet v46 (förhoppningsvis kan vi öppna före helgen).

OBS Befintlig vägbelysning (6 st stolpar) mellan spår 46 och Gustafs Udde rivs fredag 9/11. Fundamenten ska återanvändas till Väg1s vägbelysning.

OBS Fiber till Gustafs Udde kopplas om under v46. Detta sker i samråd med Kvarken Ports.

Vägbelysningen vid färjan är nu lagad och lyser!

VECKA 45 (5-11 november) 

Arbetsstyrkan och maskinresurserna är desamma som förra veckan.

Arbeten:

Väg 1.

Beläggning ev extra dag pga väderläget v44.

Släntning.

Schakt för el-kanalisation norr Väg1.


Sanering Terminalyta

Saneringsschakt och transport till Dåva är klart.

Spår 46 är rivet och sanering utförd. Prover tagna. Återfyllning kan, om prover visar att det är rent, början v45.
Bef väg är sanerard. Provter tagna. Återfyllning kan, om prover visar att det är rent, början v45.

Fyllning godkända/rena saneringsrutor.

Vattenrening dammar.

(Från saneringsschakter har vi pumpat vatten till den stora dammen. Därefter pumpas vattnet genom ett oljefilter till en mellandamm. Efter den pumpas vattnet genom ett kolfilter till en ”ren” damm, där provtagning sker på 500 m3. Efter godkända vattenprover pumpas det rena vattnet ut från dammen och processen börjar om tills stora dammen är tom.)


Terminalyta

Terrassering

Inkörning överbyggnad.


Va

Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan

Tidplan för veckorna v45-v48

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

 

 

 

Vecka 44 (29 oktober- 4 november)

Arbetsstyrkan den här veckan är cirka 30 personer och 17 olika arbetsmaskiner.

Arbeten:

Väg 1.

Beläggning (beläggning läggs i tre lager (totalt 185 mm tjocklek). Sträcka spår 46/47 till Gustafs Udde är lagd med två lager beläggning under v43. Sträckan spår 46/47 till befintlig väg nordost måndag och tisdag (två lager). Under måndag kommer det vara svårt/omöjligt att ta sig över med kranar/containertåg på grund av höga asfaltkanter. Om möjligt ser vi helst att det sker lite transporter på måndag förbi anslutningen Väg1/befintlig väg nordost. Tisdag och onsdag beräknas toppbeläggningen utföras.

Schakt för el-kanalisation norr Väg1 (om handling blir klar).

Sanering Terminalyta.

Spår 46 är rivet och sanering utförd. Prover tagna. Återfyllning kan, om prover visar att "det är rent", påbörjas mitten/slutet v44.
Befintlig väg schaktas klart under veckan. Provtagning sker därefter och återfyllning kan förhoppningsvis påbörjas början v45.

(Förklaring varför sanering/återfyllning tar tid: När schakter/sanering är klar utförs provtagning. Dessa prover skickas till Lidköping för analys. Dessa undersökningar tar 3-4 dagar innan vi får svar. Dvs det tar ca 1 vecka från provtagning tills återfyllning kan ske, om det är ”rent”).

Schakt, transport IFA-/FA-massor till Dåva och provtagningar.

Fyllning godkända/rena saneringsrutor.


Terminalyta

Bergsprängning för va-ledningar är klar.
Inkörning förstärkningslager.

Va

Va-arbetena med oljeavskiljare i norra delen av terminalytan påbörjas så fort vi fått leverans av oljeavskiljare (beställt 18/9)

Tidplan för veckorna v43-v46 se nedan

OBS! Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av beläggningsarbeten, särskilt under måndag. Om möjligt undvik att köra förbi där under beläggningsarbetet.

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

Vecka 43 (22-28 Oktober)
Den här veckan "rullar" projektet vidare och "håller igång" med 29 personer på plats med följande maskinpark: 3 grävmaskiner, 3 hjullastare, 1 väghyvel, 6 lastbilar och 3 dumpers.

Arbeten:
- Väg 1
Bärlagerinkörning samt justering före beläggning.

Beläggning slutet av veckan (tre lagers beläggning, totalt 185 mm tjocklek).

Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att hållas stängd tills det är belagt (justering bärlager och asfaltering).

Sanering Terminalyta:

Spår 46 stängs och rivs (ca 50)måndagmorgon på grund av sanering under spår. Spåret kommer att vara stängt ca tre veckor. Svårt att säga exakt tid då det beror på hur mycket föroreningar vi måste schakta bort. Spåret byggs ihop så snart vi schaktat klart och provtagning visar att all förorening är borta
Schakt, transport till Dåva och provtagning, spår 46.
Godkända/rena saneringsrutor återfylls.
Så fort saneringsschakt är klar under spår kommer även internvägen längs spår 46 att stängas pga att saneringsorådet sträcker sig ända till ca 10 m öster om vägen. Vägen till Gustafs Udde och vägen efter de elektrifierade spåren berörs int av schakt/avstängning.

Terminalyta.
Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta.

Tidplan
för veckorna 42-45 ser ut som följer


OBS att spår 46 kommer att vara avstängt from mån v43 och ca tre veckor.

Observera också att Internvägen som går parallellt med spår 46 kommer att stängas så fort sanering under spåret är färdigschaktat, ca mitten v44 (svårt att ange exakt datum). Internvägen kommer att hållas stängd i ca 2 veckor.

Vecka 42 (15-21 Oktober)

25 personer, 3 grävmaskiner, 2 hjullastare, 1 väghyvel, 6 lastbilar, 3 dumprar är "igång" den här veckan

Arbeten:

 • Väg 1. Schakt och fyll överbyggnad (nordost i befintlig väg)-se ritning nedan

Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befinrlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måste stängas av vid schakt- och fyllningsarbeten.

 • Väg 1. Schakt och fyll i befintlig väg samt mot/mellan spår 46 och 47 (se ritning ovan)

Detta innebär att befintlig väg kommer att stängas av

Dessutom kommer spår 46 och 47 att vara avstängda vid schakt och fyll mot/mellan spåren. InfraNord hjälper oss med spårbevakning och avstängning av spår .

 • Sanering Terminalyta. Schakt, transport till Dåva och provtagning, mot spår 46. Godkända/rena saneringsrutor fylls. Saneringsytan (delar/rutor som är rena och inte behöver saneras FA/IFA) blockrensas och rensas från organiskt lager.

 • Terminalyta. Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta.


Flaggar återigen för arbeten som kommer påverka trafiken (spår och väg) framöver då vi ska sanera under bef spår och väg. Gäller spår 46 och bef väg som går parallellt med spår 46 Gäller v1843-1846.

Beläggning Väg 1 v1844

Se ritning nedan

VECKA 41

I veckan är arbetsstyrkan drygt 20 peronser, - 3 grävmaskiner, 2 hjullastare, 6 lastbilar och 3 dumprar.

Arbeten:

 • Väg 1. Schakt , och fyll överbyggnad (nordost i bef väg, se skiss)
  Vid anslutning till väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måsta stängas av vid schakt och fyllningsarbeten.
 • Sanering Terminalyta Schakt , transport till Dåva och provtagning. Godkända/rena saneringsrutor fylls. Saneringsytan (delar/rutor som är rena och inte behöver saneras FA/IFA) blockrensas och rensas från organisktlager.

 • Terminalyta Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta

OBESERVERA!

Vi flaggar för arbeten som kommer påverka trafiken (spår och väg) framöver. Gäller spår 46 och bef väg som går parallellt med spår 46.*
Beläggning Väg 1 v1843/v1844
Se ritning.

Exakta tider är svårt att sia om ang saneringen, då det kan bli mer som måste schaktas /saneras tar det längre tid

VECKA 40

Den här veckans arbeten ser ut som följer:

Väg 1. Schakt, kablagekanalisation och fyll överbyggnad. Vid anslutning till Väg 1 till befintlig väg nord/ost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måsta stängas av vid schakt och fyllningsarbeten.

Sanering Terminalyta: Schakt, transport till Dåva och provtagning

På saneringsytan ligger 0,5-1,0 m lager med "mylla" (fylld avtäckning, ris, stubbar) som ligger ca 0,5-2,0 m under bef. markyta. Detta massor är inte förorenade, men måste schaktas bort för att kunna bygga en hård jordyta.

Det innebär att vi måste schakta bort jordmassorna som ligger över "myllan", för att komma åt "myllan".

Terminalyta. Terrassering (ta fram berg) på norra delen och va-arbeten

VECKA 39

Den här veckan fortsätter arbetet med sanering av området där den framtida terminalen ska ligga (Väg 1 - se skiss)

Den nya vägen från Gustafs Udde och fram till oljedepåerna kommer att schaktas och nu fyllas med överbyggnad. Kanalisation för kablage påbörjas också.

Jordmassor som efter provtagning visar sig vara "smutsiga" fraktas till Dåva för deponering.

I den norra delena av arbetsområdet påbörjas terassering av terminalytan.

Inom södra Hillskär (mot vindkraftsområdet) har sly/humus under sommaren fraktats bort och ytterligare verksamhetsytor har iordningställts.

Inom ramen för de åtgärder som erfordas för att svara upp till SCA:s behov efter att det stora "Auroraprojektet" har färdigställts görs på flera områden - både på land och i vatten - geotekniska utredningar samtidigt som olika projektgrupper påbörjat utredningar om utforming och förbättring av kajanläggningar o.s.v.

Tjältiningsutrustning vid spår 25 (40

TA plan grusyta söder

TA plan grusyta söder