V.42 (14-20 oktober)

Väg1

Beläggning runt gånggrind Väg1.

Väg2

Väg2 öppen för trafik (klart vid spår 40 Fodercentralen).

Beläggning (topp) öster om spår 70.

Grusyta öster spår 70 justering.

Provisorisk rundkörning vid Kustbevakningen justering och beläggning.

Yta mellan Väg2 och spår 70 justering och beläggning.

Beläggning Väg2 vid Kustbevakningen

Terminalytan/Väg3.

Beläggning läggs klart, exkl mellan spår.

Arbeten vid terminalytan. Till höger syns grävmaskiner som håller på med dränering, kanalisation och fyllning för spår 65/66. Mitt i bilden håller kran på med montering belysningsmaster. Till höger pågår stängselmontage

Spår 25 (40)

Beläggning mellan räl klart.

Spår 44/45

Beläggning mellan räl blir senare än v42.

Spår 46/47

Spåren öppna från vxl 206 och norrut.

 • Spår området mellan spår 46, 65, 70 och 40 (söder om vägövergång färjan).

Spårbyggnation vxl 208 och vxl 209 pågår.

Arbeten, dränering samt kanalisation klart början på veckan.

Fyllning överbyggnad.

Spårbyggnation vxl 104 och 105.

Spår 65/66, vägövergång färjan

Vägövergången stängs måndag.

Spår samt strail rivs.

Schakt. Därefter ktl/drän/kanalisation/fyll överbyggnad.

 • Spår 65/66, norr om vägövergång färjan.

Ktl, kanalisation och fyll överbyggnad.

 • Spår 70

Montering fundament för bommar och X-märken vid vägövergången, öster om spår 70.

 • Skalskydd/stängsel

Beläggning runt stängselstolpar terminalytan.

 • El

Montering master på terminalytan, klart.

Dragning kablage.

 • Hårdgjordyta Fodercentralen

Schakt, va, fyllning överbyggnad och stängsel pågår.

 • Övrigt

Spår 46/47 är öppet från vxl 206 och norrut.

Spår 65/66 (inkl spår 70 och 40) är stängda från ca 906-750 och söderut.

Vägövergång spår 40 vid Fodercentralen är öppen.

Vägövergång spår 65/66 vid färjan stängs på måndag. Dvs trafik från hamnområdet till färjan måste gå förbi terminalytan och Väg2/Fodercentralen, eller via E12:an.

Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är öppen.

Översiktsritning v.42

Tidplan v.42-v.45


Väg2

Kamera Väg2 monteras.
Schakt och fyll överbyggnad på sträckan Västerbottens Fisk och söderut.

Fyll samt justering överbyggnad på sträckan Fodercentralen – Västerbotten Fisk.

Väg2 mellan terminalyta och Fodercentralen är stängd (pga att gamla spåret är bortschaktat).

Väg2, öster om spår 70, mellan bilincheckning och färjeterminalen. Där kommer beläggningen att fräsas under veckan.

Schakt och fyll för grusyta öster om spår 70 fortsätter.

(Fyllning/justering överbyggnad för Väg2 mellan Fodercentralen och Västerbottens Fisk. I bakgrunden syns grävmaskin som håller på med isolering bef va-paket vid den gamla refugen, eller som vissa säger ”skamfläcken”)

Terminalytan/Väg3.

Justering överbyggnad.
Beläggning börjar på onsdag .

Spår 25 (40)

Spåret är stängt.
Spårbyggnation samt spårriktning.

Spårbyggnation av gaturäl spår 40

Spår 44/45

Spårbyggnation samt spårriktning.

Till höger syns Umeå Energi som förlägger ny serviskabel. Mitt på bilden pågår slipning samt makadamisering av spår 44/45. Till höger, väldigt smått, skymtar spårsvetsning av spår 46/47

Spår 46/47

Spårbyggnation samt spårriktning.

Spåren öppnas (till vxl 206) på onsdag.

Spår 65/66

Spår 65/66 stängs på måndag, söder om vägövergång ca 907-000. Spår rivs mot spår 70, samt schakt börjar.

På fredag em stängs spåren vid ca 906-750.

Lördag 28/9 blir spåren spänningslösa från vxl 101 (viadukt E12) och söderut, mellan kl 07:00-18:00. Detta pga att kontaktledningarna ”rivs” vid 906-750.

Skalskydd/stängsel

Montering stängsel/skalskydd.

Hårdgjordyta Fodercentralen

Schakt och bergsprängning pågår.

Stängselmontering fortsätter i veckan.

Övrigt.

Spår 42 (70) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och söderut. Öppnas på onsdag (fram til vxl 206).

Spår 65/66 stängs på måndag (inkl spår 70 och 40),  söder om vägövergång till färjan (ca 907-000 och söderut).

Spår 65/66 stängs från ca 906-750 och söderut på fredag em.

Minst ett av spåren 65/66 måste vara framkomlig på fredag em och söndag em (dvs inga dubbeluppställda tågset), då utrymme måste finnas för liftmonteringsvagn.

Alla hamnspår blir spänningslösa på lördag 28/9, mellan kl 07:00-18:00, pga kontaktledningsarbeten.

Spårriktare kommer på tisdag.

Vägövergång spår 65/66 vid färjan är öppen.

Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är stängd.

Vecka.38 (16-22 september)

Väg1
Arbete med gånggrind.

Väg2
Arbete med grindar.
Schakt och fyll överbyggnad på sträckan Fodercentralen – söderut.
Flyttning, sänkning mm bef elkablar och bef va-brunnar/ventiler.

Väg2 mellan terminalyta och Fodercentralen är stängd (pga att gamla spåret är bortschaktat).

Schakt för Väg 2 söder om Västerbottens Fisk

Terminalytan/Väg3.

Inkörning överbyggnad.
Arbete med belysningsmaster.

Spår 25 (40)

Spåret är stängt.
Schakt klar.
Inkörning spårmakadam samt spårbyggnation.

Fyllning runt nya ktl-fundament vid vxl 208

Spår 46/47

Spårbyggnation.

Skalskydd/stängsel

Montering stängsel/skalskydd.

Flytt elkiosk Hillskär3

Umeå Energi utför uppställning elkiosk samt Schakt och förläggning kablage.

Hårdgjordyta Fodercentralen

Berg påträffat. Sprängning påbörjas v38.
Schakt och fyll skyddslager
Stängselmontering pågår.

Övrigt.

Spår 42 (70) är öppet.
Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).Spår 25 (40) är stängt från vxl 35 och mot Fodercentralen.Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är stängd.

V.37 (16-15 september)

Väg1

Grind är nu ändrad tillbaka så båda grindbladen öppnas vid in-/uttransport.

Nya trafikljus monterade fredag v36.

Kontroll/justering av fordonsläsare för intransport med containertåg.

Väg2

Arbete med trafikljus.

Schakt och fyll på sträckan Fodercentralen – söderut.

Väg2 stängs mellan terminalyta och Fodercentralen (pga att gamla spåret rivs och schakt för nytt spår).

Schakt för Väg 2 vid fodercentralen

Terminalytan/Väg3.

Inkörning överbyggnad.
Belysning samt kanalisation östra sidan samt arbete med belysningsmaster.
Släntning.

Spår 25 (40)

Spåret stängs på måndag och rivs fram till Fodercentralen.
Schakt och fyll för spår.

Spår 44/45

Spårbyggnation.

Spårbyggnation spår 44/45. Till vänster pågår släntning och montering belysningsmaster på terminalytan. Till höger är spårmakadam utlagt för spår 46/47 och väntar på spårbyggnation

Spår 46/47

Spårbyggnation.

Skalskydd/stängsel

Grind Väg3.

Flytt elkiosk Hillskär3

Umeå Energi utför uppställning elkiosk samt Schakt och förläggning kablage.

Hårdgjordyta Fodercentralen

Schakter, va och fyll överbyggnad
Fundament för spårgrind 25 (40).

Övrigt.

Spår 42 (70) är öppet.
Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).
Spår 25 (40) är stängt från vxl 35 och mot Fodercentralen.
Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är stängd.

 

 

V. 36 (2-8 september)
Väg1

Arbete med trafikljus.
Grindstyrning pågår.

Väg2

Arbete med trafikljus.
Schakt och fyll på sträckan Fodercentralen – söderut.

Terminalytan/Väg3.

Inkörning överbyggnad på resterande 1/3, delen Gustafs Udde vägen och norrut.Belysning samt kanalisation östra sidan samt arbete med belysningsmaster.

Släntning.

Spår 44/45
Spårbyggnation delen Gustafs Udde vägen och söderut.
spårbyggnation söder om terminalytan mot vxl 207.Spår 46/47

Bergsprängning söder om Väg1 klart.
Utlastning berg/terrassering.
Dränering samt inkörning spåröverbyggnad.
Inkörning spårmakadam.
Spårbyggnation.

Skalskydd/stängsel
Vid Väg1 och Väg2 fortsätter.

Flytt elkiosk Hillskär3

Terrassering samt uppfyllning klart.
Umeå Energi utför uppställning elkiosk samt Schakt och förläggning kablage.

Vägräcke vid bilincheckningen färjan

Återställning vägräcke klart.

Hårdgjordyta Fodercentralen
Schakter påbörjas under veckan.Övrigt.
Spår 25 (40) och 42 (70) är öppet.
Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).

V. 35 (26-1 september)

Väg1
Arbete med grindstyrning fortsätter.

Grindar beräknas vara driftsatta (med fordonsläsare och öppningsslingor) under v35. Framtill dess gäller nyckelbrytare.

 Väg2
Arbete med grindstyrning.

Schakt och fyll på sträckan Fodercentralen - söderut kommer att startas igen under veckan, när någon grävmaskin blir ledig från spår 46/47.

 Terminalytan/Väg3.
Beläggning klar på 2/3 av terminalytan/Väg3.

Inkörning överbyggnad på resterande 1/3, delen Gustafs Udde vägen och norrut.

Belysning samt kanalisation östra sidan.

 Spår 44/45
Inkörning spåröverbyggnad delen Gustafs Udde vägen och söderut.

Inkörning spåröverbyggnad söder om terminalytan mot vxl 207.

 Spår 46/47
Bergsprängning söder om Väg1.

Utlastning berg/terrassering.

Dränering/va-anslutning samt inkörning spåröverbyggnad.

Sprängning för spår 46/47, söder om Väg1

Skalskydd/stängsel

Arbetet påbörjas under veckan.

Flytt elkiosk Hillskär3

Bef elkiosk som står efter Gustafs Udde vägen ska Umeå Energi flytta till söder om grind Väg1.
NCC ska terrassera och fylla för det nya läget.

Vägräcke vid bilincheckningen färjan

Under slutet av veckan åtgärdas/lagas vägräcket (som revs för va-arbete och omledning trafik) vid färjan.

Övrigt.

Spår 25 (40) och 42 (70) är öppet.
Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).Gräsytan mellan Fodercentralen och Sjöfartsverket ska asfalteras. Byggstängsel har satts upp runt ytan. Schakter påbörjas så fort projektering är klar.

Rivning Gustafs Udde vägen och järnvägsövergång

Översiktsritning

V.34 (19-25 augusti)
Gustafs Udde vägen/Väg1

Väg1 öppnas måndag 19/8 kl 07:00.

Bef Gustafs Udde vägen stängs måndag 19/8

Spår 46/47

Bergsprängning fortsätter.

Rivning spårövergång samt schakt Gustafs Udde vägen. Därefter fortsätter dränering och fyll överbyggnad.

Bef spår rivs söder om Väg1. Därefter schakt. Kan riva spår och schakta ca 30 m närmare Väg1.

Borrning berg spår 46/47

Väg2.

Delen Fodercentralen och söder ut kommer fortsätta schaktas i mitten av veckan (efter schakt/terrassering  terminalytan/Gustafs Udde är klar).

Grindstyrningsarbeten kommer att fortsätta under veckan.

Gustafs Udde vägen Spår 44/45, terminalyta/Väg3.

När Gustafs Udde vägen stängs demonteras bef grindmiljö. Sträckan schaktas/terrasseras. Dränering och kanalisation förläggs. Överbyggnad fylls.

Terminalytan/Väg3.

Beläggning beräknas vara klar på tisdag (2/3 av terminalyta/Väg3. Resterande 1/3 utförs efter Gustafs Udde vägen-delen är klar. Lager 3 läggs när lager 1 och 2 på hela terminalytan/Väg3 är klar).

Belysning samt kanalisation östra sidan kommer att fortsätta när schakt och demontering bef grindar/utrustning Gustafs Udde vägen är klar.

Beläggning terminalyta/väg3. På vänstra sida pågår schakt och montering fundament till belysningsmaster

Väg1.

Öppnas måndag kl 07:00. Obs! Grindar är manuella i början (styrs med nyckelbrytare).

Arbete med styrning, övervakning od pågår under veckan.

Arbete med grind Väg 1

Övrigt.

Väg1 öppnas måndag kl 07:00. Grind är manuell (nyckelbrytare). Samråd sker mellan Umeå Hamn och NCC.

Bef Gustaf Udde vägen stängs måndag kl 07:30.

Spår 25 (40) och 42 (70) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).

Gräsytan mellan Fodercentralen och Sjöfartsverket ska asfalteras. Byggstängsel har satts upp runt ytan. Schakter påbörjas så fort projektering är klar.

Översiktsritning

Tidplan

Avstängning Gustafs Udde vägen(inkl bef grindar)

Nu på måndag 19/8 v34 kl 7:00 kommer vi öppna väg 1.
Gustafs Uddde vägen stängs måndag 19/8 v34 kl 07:30

OBS att ny grind Väg 1 kommer att vara manuell (med nyckelbrytare) i ca en vecka. Arbete med att flytta utrustning, koppla in styrning, övervakning och dyligt pågår under veckan.

Samordning med grinstyrning/övervakning och dyligt sker/pågår mellan Umeå Hamn och NCC.

Vecka 33 (12 aug- 18 augusti)

Spår 46/47

Dränering och fyllning överbyggnad.

Berg har kommit fram i terrassen vid Gustafs Udde vägen och Väg1. Berget kommer att sprängas bort i veckan.

Berg i spår 46/47 terrass söder om Gustafs udde vägen kommer att sprängas i veckan. I bakgrunden syns grävmaskin som håller på med spårdränering

Väg2.

Beläggning delen Gustafs Udde – Fodercentralen görs klart under veckan.

Ev kommer vi även börja schakta Väg2 från Fodercentralen och söder ut. Detta om vi inte kan flytta trafiken från Gustafs Udde vägen till Väg1, pga att grinden inte blir klar, och hur berg på spår 46/47 påverkar oss.

Beläggning Väg2 vid Gustafs Udde

Terminalytan/Väg3.

Justering före beläggning.

Beläggning kommer att starta under veckan, när Väg2 är klar.

När trafiken på Gustafs Udde vägen kan flyttas till Väg1 kommer schakt, kanalisation, dränering och överbyggnad starta.

Justering före beläggning terminalyta/Väg3. Hyvel styrs med totalstation

Väg1.

Arbete med att få igång grind så vi kan flytta trafiken till Väg1 och stänga Gustafs Udde vägen.

Så fort grinden är ”kör klar” kommer trafiken flyttas från Gustafs Udde vägen.

Fyllning i vatten/rundkörningen.

Komplettering erosionsskydd/överbyggnad (ovan vattenyta) pågår.

Övrigt.

Spår 25 (40) och 42 (70) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).

Gräsytan mellan Fodercentralen och Sjöfartsverket ska asfalteras. Byggstängsel har satts upp runt ytan. Schakter påbörjas så fort projektering är klar.

Vecka 29-32 (12 juli-11 augusti)

Spår 70

Spårbyggnation. Spår 70 (43) öppnas fredag v28, 12/7. Avspärrningar och klovning tas bort från vxl 35 kl. 11.00

Pågående arbeten innan spår 43(70) öppnas

Spår 44/45.

Spårbyggnation.

Spår 46/47

Schakt och fyllning överbyggnad.

Schakt för spår 46/47. Till vänster syns spårarbeten på spår 44/45

Övrigt.

Spår 43 (70) öppnas 12/7.

Spår 25 (40) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).

Produktion V29: NCCs arbeten står still. InfraNord spårrivning/skrotning spår 46/47 samt spårarbeten spår 44/45.

Produktion V30-31: NCC schakt och fyll spår 46/47. InfraNord inga arbeten.

V32 är NCC fullstyrka igen.

Vecka 28
Spår 70

Spårbyggnation.
Spår 70 (43) öppnas v29.

Spår 44/45

Spårbyggnation.

Spår 70 håller på att byggas

Spår 46/47

Schakt och fyllning överbyggnad.

Schakt för spår 46/47

Fyll i vatten.

Inkörning överbyggnad.

Fyllning erosionsskydd och överbyggnad i rundkörningen

Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut. Öppnas v29.

Spår 25 (40) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47.

Produktion V28: NCC arbetar med spår 46/47, fyllning i vatten/rundkörning. InfraNord spårarbeten spår 70, 44/45 samt spårrivning/skrotning spår 46/47.

Produktion V29: NCCs arbeten står still. InfraNord samma arbeten som v28.

Produktion V30-31: NCC schakt och fyll spår 46/47. InfraNord (ev) arbeten med spår 44/45 och spårrivning/skrotning spår 46/47.

V32 är NCC fullstyrka igen.

Översiktsritning

Tidplan

VECKA 27
Spår 70.

Spårbyggnation.
Spår 70 (43) öppnas v29.

Va inkoppling.

Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten ej klart.

Terminalyta.

Justering överyta.

Spår 44/45.

Spårbyggnation.

Ktl-fundament, dränering, kabelbrunnar och kablage pågår söder om terminalytan.

Spår 46/47

Spår 46/47, mellan vxl 33 och vxl 105, stängs måndag v27. Beräknas öppnas v37/38.

Parallellvägen vid spår 46/47 (mellan Gustafs Udde vägen och plankorsning 6) stängs, då den kommer att schaktas bort (för nytt spår 47).

Väg2.

Justering överbyggnad.

Fyll i vatten.

Erosionsskydd västra delen.

Inkörning överbyggnad.

Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut. Öppnas v29.

Spår 25 (40) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47.

Vecka 26 (24 juni -30 juni)

Spår 70.
Schakt, ktl-fundament, kabelbrunnar, kablage, dränering/brunnar och flyttning bef kablage för spår 70 fortsätter
Fyll överbyggnad och spårmakadam. 
Va-ledning vid spår 70 (utloppsledning för spårdränering) pågår.
Va inkoppling.
Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten ej klart.
Terminalyta.
Överlast körs bort.
Dagvattenbrunn med läge under överlast förläggs.Spår 44/45.
Spårbyggnation fortsätter.
Ktl-fundament, dränering, kabelbrunnar och kablage pågår söder om terminalytan

Väg2.
Fyll överbyggnad norr om Fodercentralen.
Grindfundament gjuts.
Bef grind (norr om Fodercentralen flyttas.

Fyll i vatten.
Inkörning 0-180 fortsätter.Övrigt.
Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Text

Översiktsritning v.26

Tidplan vecka 26-29

VECKA 25

Spår 70

Schakt, ktl-fundament, kabelbrunnar, kablage, dränering, brunnar och flyttning bef kablage för spår 70 fortsätter

Spår 43 rivs närmare vxl 35 på måndag. Därav är nu väg till Fodercentralen parallellt med spår 25 (40) stängd. Dvs transporter till och från Fodercentralen går via rundkörning vid färjeterminalen/Kustbevakningen. Se ”Ta-plan Spår 70 v24”.

Arbeten med spår 70

Va inkoppling.

Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten ej klart.

Terminalyta.

Inkörning och justering överbyggnad pågår.
Överlast körs bort.
(Brunn som ska vara under där överlast legat schaktas ner)

Spår 44/45.

Inkörning spårmakadam klart.
Spårbyggnation börjar på måndag.

Väg2.

Schakt och fyll överbyggnad norr om Fodercentralen.

Fyll i vatten.

Vattning av fyllning fortsätter. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.
Vältning och inkörning 0-180 pågår.

Parkering färjeterminalen.

Åtgärder på färjeterminalens bilparkering har utförts v24. Bef in-/utfart från södra sidan är stängd. In-/utfart är nu på norra sidan (vägräcke på norra sidan är rivet). Nytt övergångsställe är målat. Barriärer har ställts ut. Se ”Åtgärder bef parkering färjeterminalen v24”.

Skyltning ordnas av Kvarken Ports.

Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Översiktsritning v25

Tidplan v25-28

Ta-plan spår 70 v24

Åtgärder befintlig parkering färjeterminalen

Vecka 24 (10 juni-16 juni)

Spår 70

Schakt, ktl-fundament, kabelbrunnar, dränering flyttning av begagnat kablage för spår 70 fortsätter.


Va inkoppling

Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten ej klart.


Va Västerbotten Fisk - färjeterminalen.

Klart.


Terminalyta

Inkörning och justering överbyggnad pågår.

Överlast körs bort.

(Brunn som ska vara under där överlast legat schaktas ner)


Spår 44/45

Inkörning spårmakadam.


Väg2

Schakt och fyll norr om Fodercentralen.


Fyll i vatten

Vattning av fyllning fortsätter. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.

Vältning och inkörning 0-180 pågår.


Parkering färjeterminalen

Befintlig bilparkering skall göras om. Befintlig in-/utfart från södra sidan stängs. Vägräcke på norra sidan rivs för ny in-/utfart. Vägräcke rivs för nytt övergångsställe. Övergångsställe målas. Barriärer ställs ut. Se ”Åtgärder bef parkering färjeterminalen v24”.

Se bild nedan

Åtgärder befintlig parkering färjeterminalen

Övrigt

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

 

 

Vecka 23 (3 juni-9 juni)

Arbeten

Spår 70.

Schakt och överbyggnad (inkl ktl-fundament, kabelbrunnar, dränering och kanalisation) för spår 70 fortsätter.

Va inkoppling.

Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten utförs i veckan.

Va gamla pumpstationen.

Rivning av pumpstation pågår.

Arbete vid pumpstationerna, nya röda pumpstationen till vänster och gamla gröna till höger. Det gröna pumphuset revs v22

 Va Västerbotten Fisk - färjeterminalen.

Va-under mellan Västerbottens Fisk och färjeterminalen pågår. Befintliga ledningar behöver inte bytas (dvs inget vatten behöver stängas). Detta då ledningar redan är bytt (2012?); vattenledning från tryck-PVC till PE och spilledning från betong till PVC. Vi schaktar ner och förlägger skyddsrör bredvid ledningar för ev kommande byte av ledning.

För närvarande går trafiken väster om spår 70, se ”Ta-plan Västerbottens Fisk – färjeterminalen spår 70”. När skyddsrör är lagd och återfyllt kommer vi flytta trafiken öster om spår 70, se ”Ta-plan Spår 70”.

 Terminalyta.

Inkörning och justering överbyggnad pågår.

Har fått klartecken att köra bort överlasten.

 Sanering spår 44/45.

Saneringsschakt är klart och återfylld.

Bef/bortkopplade va-brunnar som låg under spår 44/45 är rivna.

 Spår 44/45.

Överbyggnad körs in.

 Väg2.

Schakt och fyll norr om Fodercentralen.

 Fyll i vatten.

Vattning av fyllning fortsätter. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.

Vältning och inkörning 0-180 pågår.

 Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Översiktsritning

Tidplan

Ta-plan Västerbottens Fisk- färjeterminalen spår 70

Vecka 22 (27-2 juni)

Spår 70

Spår 43 är rivet.

Schakt och överbyggnad (inkl dränering, ktl, kabelbrunnar och kanalisation) för spår 70 pågår. Se ”Ta-plan Pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.

Spår 25 (40) är öppet.

Schakt för ktl-fundament, mellan befintligt kablage

Va inkoppling.

Återfyllning va-inkopplingspunkter börjar på måndag. Se ”Ta-plan pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.

Förarbeten vid norra inkopplingspunkten

Va Västerbotten Fisk - färjeterminalen.

När inkopplingspunkt vid Västerbottens Fisk är återfyllt ska va-ledningar mellan Västerbottens Fisk och färjeterminalen bytas, sträcka som ligger under nytt spår. Detta arbete tar ca 1 vecka. Se ”Ta-plan Västerbottens Fisk -färjeterminalen spår 70”.

Terminalyta.

Inkörning och justering överbyggnad pågår.

För hoppningsvis får vi klartecken att överlasten på terminalytan kan tas bort i veckan.

Inkörning överbyggnad terminalyta

Sanering spår 44/45.

Efter inkoppling nya va-ledningar kan de gamla ledningarna rivas. Under dessa va-ledningar ligger det kvar förorenade massor. Dessa schaktas upp och transporteras Dåva för deponi i början på veckan.

Spår 44/45.

Efter saneringen kan överbyggnad köras in för spår 44/45.

Väg2.

Arbete med att ta bort asfalt pågår.

Fyll i vatten.

Vattning av fyllning fortsätter. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.

Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Översiktsritning v.22

Ta-plan Pumpstation - Kustbevakningen spår 43-70

Tidplan

TA-plan Västerbottens fisk- färjeterminalen spår 70

Ta-plan Gustafs Udde vägen va-inkoppling

Vecka 21 (20-26 maj)
Veckoinfo för Terminal Hillskärs arbeten vecka 21.

Arbeten

Spår 43 (70).

Spår 43 är stängt. Asfalten är riven runt spåret. På måndag v21 börjar InfraNord att riva spåret. Därefter är spår 43 ett minne blott.
Schakt och överbyggnad (inkl dränering, ktl, kabelbrunnar och kanalisation) för spår 70 startar efter spårrivning. Se ”Ta-plan Pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.
Spår 25 (40) är öppet.

Asfaltrivning spår 43

Va Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schakt och läggning va-ledningar vid Västerbottens Fisk är klar. Va-schakten kommer att fyllas igen efter va-inkopplingen. Se ”Ta-plan Pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.

Va Pumpstation mot Tullen.

Arbeten med va-ledningar pågår fram till va-inkopplingen, se ”Ta-plan Pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.

Va inkoppling.

Va-inkoppling kommer att utföras söndag 26/5 kl 07:00 till ca 18:00. Under arbetet kommer att vi att måste stänga av vattnet. Det innebär att hela området från Ragn-Sells till Kustbevakningen kommer bli utan vatten. Se mer info ”Avstängning Vatten Hillskär 20190526” och ”Inkoppling va-ledningar Översiktsritning 20190526”.

Förberedande arbeten (framschakt inkopplingspunkter, koll bef anslutningsledningar, köp mtr mm) pågår.

Inkopplingspunkterna kommer att vara ”öppna” fram till inkopplingsarbeten.

Nya va-ledningar, vid Västerbottens Fisk "väntar på" att kopplas in på befintliga va-ledningar)

Terminalyta.

Justering skyddslager och fyllning förstärkningslager fortsätter.

Väg2 (öster om spår 43 (70).

Schakt och fyll Väg2 framför färjeterminalen är klar.

Fyll i vatten.

Vattning av fyllning pågår (för att ”packa”/täta bergsfyllningen), därav fontänerna. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.

Fontäner på Hillskär

Övrigt. 

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Inkoppling va-ledningar (avstängning vatten) kommer att utföras söndag 26/5, kl 07:00-18:00.

Inkoppling va-ledningar Översiktsritning

Vecka 20 (13-19 maj)

Arbeten

Spår 43 (70)

Spåret stängs måndag v20 för va-arbeten.
V21 kommer spåret att rivas från växel 35 och söder ut, då schakt/fyll för nytt spår börjar. Spår 25 (40) är öppet.

Va Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schakt och läggning va-ledningar vid Västerbottens Fisk pågår, se ”Ta-plan Pumpstation- Kustbevakningen”.

VA-arbete vid Västerbottens Fisk. I bagrunden skymtar grävmaskin vid Väg2, framför färjeterminalen

Va Pumpstation mot Tullen.

Schakt för va-ledningar under spår 43 (70) börjar v20, se ”Ta-plan Pumpstation- Kustbevakningen”.

Va inkoppling.

Förberedande arbeten (framschakt inkopplingspunkter) kommer att påbörjas v20.

Inkoppling nytt vatten och avlopp planeras att utföras söndag 26/5 (NCC har haft kontakt med Fodercentralen och Wasaline om detta. Mer info om inkoppling (avstängning vatten) kommer senare.

All provtryckning av nya tryckspill- och tryckvattenvattenledningar är utfört och visar godkända resultat.

Provtryckning vattenledning

Terminalyta.

Justering skyddslager och fyllning förstärkningslager.

Väg2 (öster om spår 43 (70)).

Schakt och fyll för Väg2 framför färjeterminalen görs klar början v20.

Fyll i vatten.

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensedimenten är utfört. Resultatet är ej klart.

Fyllningen kommer att vattnas före sista etappen av fyllning utförs. Detta för att ”packa”/täta bergsfyllningen.

Hållfasthetsundersökning fyllning i vatten

Tidplan

Översiktsritning

TA-plan pumpstation

Vecka 19 (6-12 maj)

Arbeten:

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schakt och läggning va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår, se ”Ta-plan Pumpstation- Västerbottens Fisk”.

Under vecka 19 kommer tryckspill och tryckvattenledningar att provtryckas.

Ledningsarbeten mellan pumpstation och Västerbottens Fisk

Terminalyta

Justering skyddslager och fyllning förstärkningslager.

Väg1

Kabelskyddsrör kommer att tryckas under Väg1 mellan grindfundamenten v19.

Väg2 (öster om spår 43 (70).

Schakt och fyll för Väg2 fortsätter, se ”Ta-plan Väg2 etapp2” se nedan.

In-/utfart till färjeterminalen och Kustbevakningen kommer alltid att finnas, dock kommer dessa flyttas allteftersom schakt/fyll ”går framåt”.

Schakt vid infart till färjeterminalen och Kustbevakningen

Fyll i vatten

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensedimenten, under bergfyllning, kommer att utföras v19. Därefter bestäms om det ska vara längre liggtid eller om det är ok att fylla nästa etapp.

Övrigt

Påminnelse om stängning spår 43 (70) v20. Detta pga va-ledningar som ska schaktas under spår vid pumpstationen. V21 kommer hela spår 43 rivas och byggas om till spår 70. Nya spåret öppnas slutet av juni.

Vecka 18 (29-5 maj)

Arbeten

Va.

Terminalytan:
”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Grusyta söder om terminalyta:
Arbetet med dagvattenbrunnar klart.

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Schakt och läggning va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår, se ”Ta-plan Pumpstation- Västerbottens Fisk”.
Återfyllning va-schakter pågår.

Terminalyta.
Justering skyddslager och fyllning förstärkningslager.Väg2.
Schakt och fyll för Väg2 kommer vi, tack vare den fina/varma våren, börja en vecka innan vi tänkt. Dvs vi börjar redan v18.

Den första etappen innebär att vi måste stänga av vägen till Kustbevakningen, söder om parkeringsplatsen. Trafiken går då norr om parkering, se ”Ta-plan Väg2 etapp 1”.

Övrigt.

Ny vecka, ny ”Flaggning”. V20 kommer spår 43 (70) stängas av för va-ledningar som ska schaktas under spåret vid pumpstationen. V21 kommer hela spår 43 rivas och byggas om till spår 70. Nya spåret öppnas slutet av juni.

Vecka 17
VA

Terminalytan:
”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Grusyta söder om terminalyta:
Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Arbete med ledning och dräneringsbrunn söder om terminalyta

Fodercentralen mot pumpstation:
Klart

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Schakt för va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår.

Återfyllning och inmätning ledningar, brandpost, avstängningsventil mm vid pumpstation

Väg 3

Fyllning överbyggnad inkl kanalisation över va-ledning samt breddning Väg3.

Vältning överbyggnad breddning väg 3 söder mot väg 2. På vänstra sidan om välten syns terminalytans överlast

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen fortsätter. Oklart när uttransport är klart.

”Flaggar” redan nu för vägarbeten (schakt och fyll) Väg2 utanför Wasalineterminalen som börjar v19 (se bif tidplan). (En in-/utfart kommer alltid att vara öppen).

Översiktsritning

Faser spårarbeten

Vecka 16 (15-21 april)

VA

Terminalytan:
”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Grusyta söder om terminalyta:
Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Fodercentralen mot pumpstation:
Va-ledningar lagda och återfylld.
Spåret ihopsvetsat i fredags.

InfraNord svetsar spår 25(40)

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Pumpstation monterad och återfylld.
Schakt för va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår.

Pumpstation ställd på plats. Återfyllning pågår

Väg3.

Fyllning överbyggnad inkl kanalisation över va-ledning samt breddning Väg3.

Fyllning och vältning överbyggnad över va-ledning samt breddning Väg3. Fundamenten är till Väg3s grind. Röret som sticker upp vid främre fundamentet är till avluftning på vattenledningen

Fyllning vatten

Fyllning 0-180 nivå 2 klar i tisdags. Därefter är det liggtid 1-2 månader. Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment sker efter 4 veckor, dvs v19. Därefter beslut om längre liggtid eller ok för fortsatt fyllning.

Omläggning av befintlig dagvattenledning klart.

Grindar

Fundament för Väg1 och Väg3 är klar.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå under en tid. På grund av bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas vet de inte förnärvarande.

TA-plan grusyta söder terminalyta

Ta-plan fyllning i vatten söder

TA-plan Pumpstation - Västerbottens Fisk

Vecka 15 (8-14 april)

VA

Terminalytan:

Återfyllning efter ledningsarbeten.

”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Tryckplatta över södra oljeavskiljaren gjuten v14.

Terrassering för breddning terminalyta, väster om Väg3, pågår.

Återfyllning va samt fyllning för breddad terminalyta fortsätter

Grusyta söder om terminalyta:

Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Fodercentralen mot pumpstation:

Va-ledningar är förlagda under spår 25(40). Återfyllning pågår.

Spåret kommer att byggas ihop i veckan, men kommer inte att öppnas förrän början v16.

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

När vägen (söder om spår 25(40) är återfylld och körbar börjar schaktarbeten för pumpstationen att börja.

Va-ledningar vid Västerbottens Fisk kommer att schaktas fram under veckan för nivåkontroll.

Tjältining vid Västerbottens Fisk där schakt ska börja v15


Fyllning vatten 

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment utfördes i måndags v14. Det gav klartecken för fortsatt fyllning, nivå 2.

Fyllning 0-180 nivå 2 börjades mitten v14 och beräknas göras klart mitten v15. Därefter är det liggtid 1-2 månader.

Lika som förra veckans veckoinfo ang omläggning av befintlig dagvattenledning. Pga högvatten har vi inte kunnat lägga om ledningen ännu. Måste utföras vid lågvatten.

Fyllning och vältning nivå 2

Grindar

Gjutning sulor för grin Väg1 gjordes v14. Skaft gjuts v15.

Schakt/grundläggning för grind Väg3 är klart. Fundament gjuts v15.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca ?. Pga bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas vet de inte förnärvarande.

Spår 25(40) är stängt pga va-arbeten. Spåret kommer öppnas början v16.

TA-plan pumpstation

TA-plan grusyta söder

TA- plan fyllning i vatten söder

Vecka 14 (1-7 april)

VA
Terminalytan:

Huvudledningar för dagvatten, tryckspill och tryckvatten och kanalisation på södra delen av terminalytan görs klart under denna vecka (förutom vissa ”stick” till dagvattenbrunnar som ligger under överlaster).

Terrassering för breddning terminalyta, väster om Väg3, pågår.

Återfyllning va samt fyllning för breddad terminalyta fortsätter

Ledningsarbeten, inkl kanalisation och isolering, och terrassering för breddning terminalyta på södra delen

Grusyta söder om terminalyta:

Arbetet med dagvattenbrunnar.

Schakt för dagvattenbrunnar på grusyta söder om terminalytan

Fodercentralen - terminalyta:

Va-arbeten är återfyllt och klart.

Fodercentralen mot pumpstation:

Tjältiningsutrustning har lagts ut fredag 29/3. Dvs spåret stängdes fredag 29/3 och kommer vara avstängt ca 2 veckor. Se ”Ta-plan Fodercentralen-pumpstation from 29 mars”.

På måndag V14 rivs spåret och schakt för tryckledningar under spår 25(40) börjas.

Tjältiningsutrustning vid spår 25 (40

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schaktarbeten kommer att börja v15.

Fyllning vatten.

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment kommer att utföras med vingsondering i veckan. Efter detta kan beslut tas om när fyllning nivå 2 för delen väster om vindkraftsverksdelen kan ske.

Lika som förra veckans veckoinfo ang omläggning av befintlig dagvattenledning. På grund av högvatten har vi inte kunnat lägga om ledningen ännu. Måste utföras vid lågvatten.

Grindar

Schakt för grind Väg1 utförd v13. Gjutning sker under v14.
Schakt för grind Väg3 sker denna vecka.

Schaktgrop för grindar Väg1 väntar på formsättning, armering och gjutning

Övrigt 

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att fortsätta. På grund av bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas är oklart.
Det innebär att vissa vindkraftsverksdelar kommer att måste flyttas då de är i vägen för våra va-arbeten mellan pumpstation och Västerbottens Fisk.

Spår 25(40) är stängt sedan i fredags 29/3 pga va-arbeten. Spåret kommer vara avstängt i ca 2 veckor.

Vecka 13 (25-31 mars)

VA

Terminalytan:

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning pågår.

Oljeavskiljare monterad. Arbete med slamavskiljare pågår.

Dagvatten, tryckspill och vatten fortsätter sedan norr om avskiljare.

Oljeavskiljare på plats. Grundläggning för slamavskiljare pågår

Fodercentralen - terminalyta:

Va klart och återfyllt förbi Väg2.

Väg2 (södra in-/utfart Gustafs Udde) öppnades fredag 22/3, se ”Ta-plan Väg2-terminalyta”.

Återfyllning inkl kanalisation och isolering norr om Väg2 fram till terminalytan görs klart v13.

Återfyllning dagvattenledning vid Väg2

Fodercentralen mot spår 25(40):
Tjältingsutrustning kommer att läggas ut i början på veckan mot spår 25(40). OBS att spåret inte påverkas av detta, fram till fredag 29/3. Se ”Ta-plan Fodercentralen-Spår25(40)”.

Fodercentralen mot pumpstation:

Tjältiningsutrustning läggs ut över spår 25(40) på fredag 29/3. Dvs spåret stängs fredag 29/3 och kommer vara avstängt ca 2 veckor. Se ”Ta-plan Fodercentralen-pumpstation from fre 29 mars”.

V14 rivs spåret och tryckledningar kommer att schaktas under spår 25(40).

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Schaktarbeten kommer att börja v15.

Fyllning vatten.
Fyllning östra sidan vindkraftsverksvägen nivå 1 och 2 klart.

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment kommer att utföras med vingsondering i början av april. Efter detta kan beslut tas om när fyllning nivå 2 för delen väster om vindkraftsverksdelen kan ske.

Omläggning av bef dagvattenledning har inte kunnat genomföras än pga högvatten. Utloppet på ledningen ligger på -0,25 och vattennivån har legat över  +0,25 denna vecka.

Bergfyllning nivå 1 och 2, östra sidan av vindkraftsverksvägen klar

 

Grindar

Grundläggning av grindfundament Väg1 utförs i slutet av vecka 13. Gjutning fundament veckan därpå.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Spår 25(40) kommer att stängas fredag 29/3 pga va-arbeten. Spåret kommer vara avstängt i ca 2 veckor.


Vecka 12 (18-24 mars)

Arbeten
Va

Terminalytan:

Dagvattenledningen, med utlopp i norr, tv-inspekterades i veckan och är ok.

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning pågår (för närvarande tjälrivning).

Tjälrivning norr om Väg2 fortsätter.

Stumsvetsning av tryckvatten och tryckspill avslutas i veckan.

Tjälrivning "stick" på terminalytan och norr om Väg2 mot terminalytan

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan tv-inspekterades i veckan med godkänt resultat.

Fodercentralen mot terminalyta:

Väg2 stängdes i veckan (se ”Ta-plan Fodercentral – terminalyta” och ”Ta-plan Fodercentral – terminalytan avstängning Väg2”).

Tryckledningar samt dagvatten ledningar håller på att förläggas. Återfyllning inklusive kanalisation och isolering dagvattenledning pågår.

Ledning/fyllning/isolering/kanalisationsarbeten vid Fodercentralen och Väg 2

Va-arbeten med ny  pumpstation närmar sig. Den nya pumpstationen levererades i veckan. Va-arbetena kring pumpstationen påbörjas början av april (vindkraftsverksdelar måste vara borta innan arbeten kan påbörjas)..

Fyllning vatten.

Fyllning erosionsskydd på östra vindkraftsverksvägen ligger tillfälligt nere då vi återigen haft problem med att isen drar iväg med siltgardinen. Siltgardin är nu på plats så bergfyllning startar igen i veckan.

Fyllning av erosionsskydd på östra sida vindkraftsvägen ligger tillfälligt nere

Övrigt.

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Väg2 norr om Fodercentralen är stäng till v13.

Uttransport av vindkraftsdelar pågår

Vecka 11 (11-17 mars)
Arbeten Va

Terminalytan:

Dagvattenledningen, med utlopp i norr, är klar (inkl tryckspill och tryckvatten).Kanalisation och återfyllning/överbyggnad över va-ledningar fortsätter.

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning börjar.Stumsvetsning av tryckvatten och tryckspill håller på att avslutas.

Stumsvetsning tryckledningar i svetscontainer

Färjan mot Fodercentralen:
Arbetet är färdigt.

Fodercentralen mot terminalyta:
Rivning tjäle pågår, samt tjältining (se ”Ta-plan Fodercentral – terminalyta”).
På tisdag alt onsdag (beroende på när Fodercentralen får sin leverans) stängs Väg2 (södra in-/utfarten till Gustafs Udde för tjälrivning/va-arbete, (se Ta-plan Fodercentral – terminalytan avstängning Väg2”). Väg2 kommer att vara stängt minst 2 veckor.

Tjälrivning och tjältining sträckan Fodercentralen och Väg 2

Fyllning vatten.
Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bifogad bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Bergfyllning västra sidan till nivå 1 är klar. Denna yta ska nu ha en liggtid på 1-2 månader innan nästa fyllning påförs. Efter 1 månad kontrolleras hållfasthetsökningen i bottensedimentet, utförs med vingsondering. Detta görs genom foderrören som är placerade i bergfyllningen.

Bergfyllning och erosionsskydd östra sidan vindkraftsverksvägen fortsätter.

Arbete med att dra om (o)kända dagvattenledningen utförs till veckan. Ledningen måste dras om så den inte ligger i/genom bergfyllningen som vi nu fyller.

Fyllning/snöröjning östra sidan om vindkraftsverksvägen

 

Övrigt
Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Väg2 kommer att stängas i början på veckan (efter Fodercentralens leverans är klar) och kommer att vara stängd minst 2 veckor pga va-arbeten.

Vecka 10 (4-10 mars)

Va
Terminalytan:

Va-arbetet (inkl kanalisation och isolering) mellan Gustafs Udde vägen och Fodercentralen fortsätter.

Arbetet med va-ledningar på terminalytan

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan öster om spår 25 (40). Spår 25 (40) öppnades i fredags. I början på veckan sätts nedstigningsbrunn vid Fodercentralen, då är dagvattenledningen Färjan – Fodercentralen färdig. Därefter påbörjas sträckan Fodercentralen mot terminalytan.

Arbetet med att montera ihop spår 25 (40) vid Fodercentralen

Arbetet med att montera ihop spår 25 (40) vid Fodercentralen

Fodercentralen mot terminalytan:

Va-ledningar (inkl kanalisation och isolering) börjar i veckan, (se ”Ta-plan Fodercentral - terminalyta)”.

Ledningssträckan kommer att passera Väg2. Detta beräknas ske v11. Då kommer Väg2, södra infarten till Gustafs Udde stängas några dagar. Mer om detta nästa vecka.

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bifogad bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Siltgardinen är åter på plats. Fyllning pågår nu både öster och väster om vindkraftsverksvägen.

Västra sidan beräknas fyllas klart i veckan. Östra sidan fylls klart v11/v12. Där ska även ett erosionsskydd läggas ut.

Under veckan som var hittades en (o)känd dagvattenledning, som har utlopp under fyllningen för nya vägen. Denna ledning måste dras om. Arbetet kommer att utföras i veckan.

Då detta utlopp har en vattengång på ca -0,25 och att vattenståndet under vårdagarna i veckan var över +0,10 (dvs utloppet ligger under vattennivån i havet) var det svårt med avrinningen för dagvattenbrunnarna öster och söder om fiskaffären.

Fyllning vid vidkraftsverksvägen. Om man har god syn kan man se rör som ”sticker upp” vid grävmaskinen. Detta är foderrör för kommande kontroll av hållfasthetsökning i bottensedimenten

Övrigt.

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Tredje och sista fartyget med vindkraftsverksdelar anländer helgen v09 och lossas i början på veckan. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Vecka 9 (25-1 mars)

Arbeten Va
Terminalytan:
Va-arbete (inkl kanalisation) söder om bef Gustafs Udde väg. Gustafs Udde vägen är åter öppnad (och ”omfartsvägen” Väg1 är stäng). Arbetena fortsätter söder ut.

Va-ledningar förläggs under bef Gustafs Udde vägen, och korsande bef kablage flyttas

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan mellan spår 43 (70) och spår 25 (40). Spår 25 (40) är stängd (se ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 25 (40)”).

Nya dagvattenledningen är lagd förbi korsade bef tryckvatten och tryckavlopp. Då dessa bef ledningar låg i vägen höjdmässigt var vi tvungna att sänka/dra om dessa, därav vattenavstängningen i onsdags. Hoppas att avstängningen inte orsakade allt för stora problem för er.

Spår 25 (40) är rivet och schakt pågår. I helgen kommer tjältiningsutrustning vara utlagd. Spår 25 (40) beräknas öppnas i slutat av v09. Spår 43 (70) påverkas inte av avstängningen.

Korsande bef tryckledningar har dragits om/sänks för ny dagvattenledning

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Fyllning berg i vattnet och provtagning (grumling) pågår.

På grund av den hårda nordanvinden natten mot onsdag, tog isen med sig siltgardinen till ett ställe som Jussi Björling sjöng om. Detta medför att fyllningen på östra sidan pausats tills siltgardinen är åter på plats. Fyllningen sker därför  nu endast på västra sidan vindkraftsverksvägen.

Fyllning på östra sidan vindkraftsverksvägen tillfället avbrutet pga att siltgardinden slitits loss av vind och is

Övrigt

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Tredje och sista fartyget med vindkraftsverksdelar anländer någon gång v09. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Översiktsriktning v 9

Tidplan

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår mellan spår 43 (70) och spår 25 (40), se ta-plan nedan.

Nya dagvattenledningen har passerat befintligt tryckvatten och tryckavlopp. Då befintliga tryckledningarna låg i vägen höjdmässigt med dagvattenledningen var vi tvungna att dra om/sänka befintliga tryckledningarna, därav vattenavstängningen i onsdags.

Då vi för närvarande inte har något arbete inne på färjans område avslutar vi denna riktade ”Färje-info” till er.

 

 

Vecka 8 (18-24 februari)
Arbeten Va

Terminalytan:

Va-arbete (inkl kanalisation) nordvästra delen, korsar befintlig Gustafs Udde-väg. På grund av mycket tjäle att slå (1,5 m), kablage som måste flyttas och stor ”sten” (2,75x2,7x2,0 se bild nedan) i schakten kommer inte befintlig Gustafs Udde-väg hinnas öppnas innan helgen. Det innebär att trafik till och från Gustafs Udde leds in på Väg1 tills befintlig Gustafs Udde-vägen åter öppnas. Vägen öppnas igen i början av v08, (se ”Ta-plan GU Väg1 v07”). Grind Väg1 vid spår 46/47 låses upp kl 06:15 och låses kl 22:00.

(Stor "sten" som baxades upp från va-grav vid bef.Gustafs Udde-väg)

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan mellan spår 43 (70) och spår 25 (40). Spår 43 (70) är öppet sedan i fredags v07. Samtidigt stängdes spår 25 (40). Tjältiningsutrustning är utlagd över helgen. Spår 25 (40) beräknas vara avstängt ca 2 veckor. Spår 43 (70) påverkas inta av avstängningen.

Vägen mellan färjans område och spår 43 (70) är öppnad, (se ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 25 (40)”). Färjans område ”städas” (bort med avstängning för omledningen) klart efter helgen.

Återfyllning och städning före öppning av vägen mellan färjan och spår 43(70)

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inklusive östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket är borttagen(se befintlig bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).
Fyllning berg i vattnet och provtagning (grumling) pågår.

(Fyllning berg vid vintkraftsverksvägen)

Övrigt

Obs att Gustafs-Udde vägen är avstängd till början av v08 (se Ta-plan).

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

TA-plan Gustafs Udde-väg

TA-plan Färjan-Fodercentral spår 25 (40)

TA-plan fyllning vatten söder

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår mellan spår 43 (70) och spår 25 (40).

Spår 43 (70) och då stängs spår 25 (40).

Vägen öppnas under fredagen, och omledningen in på färjans område stängs, se ritning nedan.
Arbetet med att ta bort avstängningsmaterial (och snö) för omledningen på färjans område görs klart på måndag.

Vecka 7 (11-17 februari
Arbeten v07

Va

Terminalytan: Va-arbete (inkl kanalisation) nordvästra delen, korsar befintlig Gustafs Udde vägen. Detta innebär att GU-vägen stängs på måndag 11/2 (ca kl 07, beror på hur mycket snöröjning det blir efter helgens snöande), och trafiken leds på ny Väg1 (se ”Ta-plan GU Väg1 v07”). Grind vid spår 46/47 låses upp kl 06:15 och låses kl 22:00.

Färjan mot Fodercentralen-sträckan under/vid spår 43 (70) och är avstängt from 1 februari och beräknas vara avstängt ca 2-3 veckor. Spår 25 (40) påverkas inta av avstängningen.

Vägen kommer fortsatt vara avstängd vid färjans incheckning och trafiken leds om enl bifogad bilaga ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 43 (70)”

Fyllning vatten

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Fyllning berg i vattnet pågår

Övrigt

Obs att Gustafs-Udde vägen är avstängd (se Ta-plan).

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår vid/under spår 43 (70). Spår 43 (70) är stängt from fredag 1 februari och ca 2-3 veckor.

Trafiken kommer fortsatt ledas in på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Vecka 6
4-10 februari

Arbeten

VA
Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar norra delen på terminalytan.

Färjan mot Fodercentralen: sträckan under spår 43 (70). Spåret är avstängt from 1 februari. I helgen tjältinas området och på måndag börjar rivning spår och schakt. Spåret beräknas vara avstängt ca 2-3 veckor. Spår 25 (40) påverkas inta av avstängningen. På färjans område, vid in-/utfart, har vi avslutat arbetena, och all avstängning är borta (förutom omledning trafik för va-arbetena).

Vägen kommer fortsatt vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 43 (70)”

Fyllning vatten

Fyllningsarbetet med berg kommer att påbörjas v06, väster om befintlig invallning (i ”lagunen”). Vi kommer att stänga av runt fyllningsarbetena, gäller även vägen till vindkraftverken. På isen sätts flaggspel runt fyllningsområdet. Se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”

Övrigt

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten inom färjans in- och utfartsområde är nu avslutade. Avstängningar är borta (förutom omledningen av trafik, se ritning nedan) , schakter igenfyllda och materialhögar är flyttade/bort körda.

Va-arbeten pågår vid/under spår (spår 43 är stängt from fredag 1 februari och ca 2-3 veckor).

Trafiken kommer fortsatt ledas in på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Vecka 5 (28 januari - 3 februari)
Va

Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar norra delen på terminalytan.

Färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår: Schakt och läggning ledningar. När denna sträcka är klar fortsätter schakten under spår 70. Detta beräknas ske v06. Då kommer spår 70 måsta rivas och beräknas vara stängt ca 2-3 veckor. Vi håller även på med att koppla in befintliga dagvattenbrunnar till ny utloppsledning vid in-/utfart till/från färjan.

(Det är lite svårt att ange exakta tider för hur lång tid va-arbeten tar när man ska koppla in/riva/bevara bef va-ledningar, än svårare på vintern pga tjäle).

Vägen kommer fortsatt vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v05”

Fyllning i vatten

Siltgardin (skydd mot spridning av grumling) är utplacerad.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta v06, efter möte med Länsstyrelsen ang vattendom/kontrollplaner

Övrigt

Första fartyget med vindkraftverk har nu anlänt Umeå hamn. Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

-Va-arbetena fortsätter mellan vägräcke och spår.

-För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Detta kommer att pågå till slutet av januari.

Vi håller även på med inkoppling av befintliga dagvattenbrunnar i den nya utloppsledningen mellan in- och utfarten till/från färjan (väster om Tullgaraget), se nedan. Tullgaraget påverkas inte av dessa arbeten.

Observera
Torsdag i förra veckan kom första leveransen av vindkraftverk till hamnen och vindkraftversdelarna lossas och körs till upplag i hamnen. Förra veckan meddelades att vi skulle avbryta va-arbetena och plocka bort avstängningarna när vindkraftverken skulle anlända till hamnen. Men efter möte med AF Shipping/Hamnen ang leveranser/transporter kom vi gemensamt fram till att våra va-arbeten/avstängningar inte hindrar vindkraftstransporterna. Vi fortsätter med våra arbeten så länge vi inte är i vägen för transporterna.

 

Vecka 4 (21-27 januari)
Pågående arbeten den här veckan

VA
Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar.

Färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår: Schakt och läggning ledningar.

(Vid va-arbeten på denna sträcka kommer vägen att vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v04”).

Fyllning vatten

Byggande och utläggning siltgardin (skydd mot spridning av grumling) pågår.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta inom kort.

Övrigt
Fartyg med vindkraftverk beräknas ankomma v05 och v08. Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Med anledning av transporterna har vi v03 hårdgjort yta öster om Fodercentralen.

Va-arbeten vid färjan.

Va-arbetena pågår på vägen till färjeterminalen (mellan vägräcke och spår).

För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Detta kommer att pågå till slutet av januari.

V05 kommer leverans av vindkraftverk till hamnen.

Vid möte ang leverans av vindkraftverk framkom att vi kan fortsätta va-arbetena på den del vi håller på med nu, sträckan färjan-spår. Detta arbete stör inte vindkraftstransporterna. Dvs så kommer va-arbetena att fortsätta tills vi stör vindkraftstransporterna.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vecka 3 (14-20 januari)

Va

Va-arbeten vid terminalytan pågår svetsning tryckvatten och tryckspill.

Va-arbeten sträckan färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår.

(Vid denna sträcka kommer vi måsta stänga av vägen och leda om trafiken, se bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v03”)

Fyllning vatten

Byggande och utläggning siltgardin (skydd mot spridning av grumling) pågår.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta v04

Övrigt

Fartyg med vindkraftverk beräknas ankomma v05. Under den tiden som lossning och transporter av vindkraftverken pågår i hamnen kommer va-arbetena att pausas, schakter fyllas igen och avstängningar tas bort.

Va-arbeten vid färjan.

Va-arbetena pågår nu på vägen till färjeterminalen (mellan vägräcke och spår).

För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan. Detta kommer att pågå till slutet av januari.

V05 kommer leverans av vindkraftverk till hamnen. Då kommer avstängningar vara borta och va-arbetena pausas.Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Va-arbeten sträcka färjan – Fodercentralen, etapp vägräcke – spår:

Vecka 1 2019 (7-13 januari)

Arbeten

Spår 44/45
Fyll överbyggnad

Va
Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
VA-arbeten vid färjan vid infart/inveckning och västerut mot Fodercentralen

Vägbelysning Väg1
Inkoppling belysningsstolpar

Övrigt
Vattendom för utfyllnad i vatten är klar. Förarbeten pågår (upprätta kontrollplaner, bestllning siltgardin m.m.).
Förhoppningsvis kan fyllningsarbeten i vatten komma igång under januari

Va-arbeten vid färjan

Vi fortsätter med arbetena vid infart-/incheckningsvägen, se nedan "Etapp 4.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.

VECKA 52 och 01

Holmsunds Hamns köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma.
Inget arbete v52 med bangård, 2:a januari är vi åter i morgontimma.Grävmaskin tillfälligt slutat sin schakt, havet snart blir islagt.Färjan lyser vit i Kvarken.Endast Hamnfogden är vaken.
Nu vi stängt vår arbetsplatsdörr, är hemma med de som vi känner,
tittar, som många vintrar förr, på Kalle och hans vänner,
dricker glögg med russin och pepparkaka, kanske en skumtomte smaka.

Nu vill jag inte (nöd)rimma mer,

God Jul & Gott Nytt År!l! NCC önskar er.

Arbeten v 01


Spår 44/45

Dränering och överbyggnad spår 44/45.

Va

Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
Va-arbeten vid färjan vi infart/incheckning.
(Info om va-arbete vid färjan är skickat till berörda)


Vägbelysning Väg1

Inkoppling belysningsstolpar.

Övrigt

Vattendom för utfyllnad i vatten är klar (i söder). Förarbeten pågår (upprätta kontrollplaner, beställning siltgardin mm).
Förhoppningsvis kan fyllningsarbeten i vatten komma igång under januari.

Va-arbeten vid färjan.

Vecka 52 (mellan jul och nyår) håller vi stängt på arbetsplatsen.

V01 fortsätter vi med arbetena vid infart-/incheckningsvägen, se nedan ”Etapp 3”.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.


Vi hoppas att detta va-arbete inte stör era arbeten/verksamhet allt för mycket

Har Ni frågor/klagomål/synpunkter/information så kontakta oss på plats eller ring undertecknad Erik Forsman 070-346 67 06, eller arbetsledare Anders Nilsson 070-088 79 29.

Vecka 51

Arbeten

Väg 1.
Vägbelysning, montering belysningsstolpar/armaturer under v51.

Sanering.
Vattenrening dammar. Tält och filter är rivna och returnerade.

Terminalyta/spår 44/45.
Dränering och överbyggnad spår 44/45.
Inkörning överlast terminalytan söder.

Va.
Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).

Väg 2.
Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde är klar.

Övrigt.

Inmätning av färjekajen är klar.

Va-arbeten vid färjan.

Tull garageporten är nu åter tillgänglig. Va-arbetet har gått förbi porten och utfarten fungerar.

Vecka 51 fortsätter vi med arbetena väster om Tullens garage, se nedan ”Etapp 2b”.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.


Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vi stänger in våra arbeten så att vi inte blockerar/stänger dörrarna väster om Tullgarageporten (så att bla toaletten går att användas under våra arbeten).

 

VECKA 50

Arbeten:

 • Väg 1.

Vägbelysning, montering belysningsstolpar/armaturer, om restat material kommer. Arbetet skulle ha utförts v49 men det har varit problem med leveranser.

 • Sanering.

Fyllning efter sanering till befintlig marknivå pågår, väster om terminalyta.Vattenrening dammar. Tälten som varit över oljeavskiljare och kolfilter är rivna. Oljeavskiljare är returnerad v49. Kolfilter körs bort v50.

 • Terminalyta

Terrassering spår 44/45.
Dränering och överbyggnad spår 44/45.
Inkörning överlast terminalytan söder.

 • Va.

Va-arbeten med svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
Va-arbeten vid färjan fortsätter. Vecka 49 passerade vi utfarten från färjan. Vecka 50 fortsätter vi med schakt/läggning rör/fyll norr om Tullens garage.

 • Väg 2.

Schakt och fyll överbyggnad breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde

 • Övrigt

Rivning /"klippning" och borttransport betong-/metallskrot gjordes klart v.49.Bef brunn vid Väg1/internväg/spår 46/47 är sänkt v49. Marknivån är också sänkt för att få jämn övergång mellan Väg1 och bef grusyta (för att göra snöröjning ”lättare”/möjlig).
Under v50 kör vi bort riven asfalt och avstängningsmaterial från grusytan i nordost (anslutning Väg1 och bef internväg).

Inmätning av färjekajen fortsätter.

Va-arbeten vid färjan.

Vecka 50 fortsätter vi med arbetena förbi Tullens garage.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs (utfarten från färjan blir bredare och bredare).

OBS! att utfarten från Tullens garage kommer måste vara stängd v50.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vi stänger in våra arbeten så att vi inte blockerar/stänger dörrarna väster om Tullgarageporten (så att bla toaletten går att användas under våra arbeten).

Vecka 49

Va-arbeten vid färjan.

I veckan börjar vi med va-arbeten. Vi börjar vid utloppet, enl översta bilden nedan.

Nedersta bilden visar hur vi tänkt utföra arbetena vid in-/utfarten med etapper och avstängningar.

Vi kommer inte ha hela utfarten (eller infarten) helt uppgrävd. Däremot kommer, i något skede, halva infarten vara uppgrävd och grävmaskin stå på andra halvan. Dock inte tider då färjan ankommer. Är det något fordon som måste passera flyttar vi givetvis maskinen.

Vi hoppas att detta va-arbete inte stör era arbeten/verksamhet allt för mycket.

Väg 1.

Vägbelysning (montera ihop belysningsstolpar) och kabelbrunnar (tre st har varit restade).

Sanering.

Fyllning terrass efter sanering är klar.Fyllning efter sanering till bef marknivå pågår, väster om terminalyta.Vattenrening dammar. Oljeavskiljare, kolfilter och tält avetableras. Plastduk till deponi.

Terminalyta.

Terrassering planer och spår.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)

Fyll överbyggnad.

Va.

Va-arbeten med att svetsa tryckvatten och tryckspill pågår förarbeten.
Va-arbeten vid färjan börjar v49.

Va-arbeten vid färjan (utloppet till havet) är väderberoende (vattennivå och blåst) så vi håller våra tummar att vädergudarna är med oss till veckan.

(Info om va-arbete vid färjan är skickat till berörda).

Väg 2.

Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde (för hoppningsvis får vi börja v49).


Övrigt.

Rivning/”klippning” och borttransport betong-/metallskrot.

Vecka 48

Väg 1.
Släntning.
Vägbelysning och kanalisation.

Sanering.
Bef väg som varit avstängd pga sanering, som går parallellt med spår 47, öppnades torsdag v47. Terminalyta återfyllning terrass.Vattenrening dammar. Har renat och fått godkänt de sista 200 m3 länsvatten. Oljeavskiljare, kolfilter och tält kommer att avetableras.

Terminalyta
Terrassering.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)
Fyll överbyggnad.

Va.
Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Väg 2.
Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde.

Övrigt.
Inmätningar vid färjeterminalen (för nya färjan och nya bil in-/utfarten E12:an.Rivning/”klippning” och borttransport betong-/metallskrot (bla betongflytbryggan vid Gustafs Udde).


Vecka 47 (19-25 november)


Arbeten:

Väg 1
Spårövergång spår 46/47 utförs idag måndag.
Vägbelysning norr Väg1.

Sanering
Sanering är klar
(Förutom en sträcka på ca 40 m, bredd 2 m och djup 2 m, som ligger under bef tryckspill- och vattenledning. Denna sanering kan utföras först när nya va-ledningar är klara och de gamla kan rivas. Denna sanering utförs våren 2019).
Återfyllning efter sanering.
Spår 46 (eller spår 47 som jag hört att spåret heter) är öppnat.
Befintlig väg återfyllning överbyggnad pågår. Internvägen öppnas under v47.
Terminalyta återfyllning terrass.
Vattenrening dammar. Har fått godkända prover på 1:a 500 m3 renat vatten och fått pumpa ut detta. 2:a 500 m3 vatten som gått igenom olje- och kolfilter är provtagits. Svar på detta väntas i början v47.

Terminalyta
Terrassering.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)
Schakt/terrassering och fyll överbyggnad.

Va
Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Väg 2
Vid södra in—utfarten ska bef väg breddas. Detta sker ev v47.

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

 

 

Vecka 46 (12-18 november)

Arbeten:

Väg 1.

Asfaltering och stödremsa är klar.

Vägen öppnas när spårövergången kommer på plats. Är beställd men har blivit försenad.

Internvägarna är öppna och utan hinder vid spår 46/47 (Ragnsells) och i nordost (närmast ”Sjön”). 

Kanalisation, vägbelysning och fiberdragning norr Väg1.

Omkoppling fiber till Gustafs Udde sker v46.

Sanering.

Sanering är klar

(Förutom en sträcka på ca 40 m, bredd 2 m och djup 2 m, som ligger under bef tryckspill- och vattenledning. Denna sanering kan utföras först när nya va-ledningar är klara och de gamla kan rivas. Denna sanering utförs våren 2019).

Återfyllning efter sanering.

Spår 46 återfylls och InfraNord monterar tillbaka spåret tisdag – torsdag v46.
Befintlig väg återfyllning överbyggnad pågår. Förhoppningsvis öppnas internvägen slutet v46. Är beroende på om fyllning kan ske medan InfraNord monterar tillbaka spår 46.

Terminalyta återfyllning terrass.

Vattenrening dammar

 

Terminalyta.

Terrassering.

Inkörning överbyggnad och överlaster.

 • Väg3 (söder om terminalytan)

Schakt/terrassering och fyll överbyggnad.

 • Va.

Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Se ritning nedan

OBS Spår 46 är rivet/avstängt vid saneringen till slutet v46.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 vid saneringen är bortschaktad/avstängd till slutet v46 (förhoppningsvis kan vi öppna före helgen).

OBS Befintlig vägbelysning (6 st stolpar) mellan spår 46 och Gustafs Udde rivs fredag 9/11. Fundamenten ska återanvändas till Väg1s vägbelysning.

OBS Fiber till Gustafs Udde kopplas om under v46. Detta sker i samråd med Kvarken Ports.

Vägbelysningen vid färjan är nu lagad och lyser!

VECKA 45 (5-11 november) 

Arbetsstyrkan och maskinresurserna är desamma som förra veckan.

Arbeten:

Väg 1.

Beläggning ev extra dag pga väderläget v44.

Släntning.

Schakt för el-kanalisation norr Väg1.


Sanering Terminalyta

Saneringsschakt och transport till Dåva är klart.

Spår 46 är rivet och sanering utförd. Prover tagna. Återfyllning kan, om prover visar att det är rent, början v45.
Bef väg är sanerard. Provter tagna. Återfyllning kan, om prover visar att det är rent, början v45.

Fyllning godkända/rena saneringsrutor.

Vattenrening dammar.

(Från saneringsschakter har vi pumpat vatten till den stora dammen. Därefter pumpas vattnet genom ett oljefilter till en mellandamm. Efter den pumpas vattnet genom ett kolfilter till en ”ren” damm, där provtagning sker på 500 m3. Efter godkända vattenprover pumpas det rena vattnet ut från dammen och processen börjar om tills stora dammen är tom.)


Terminalyta

Terrassering

Inkörning överbyggnad.


Va

Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan

Tidplan för veckorna v45-v48

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

 

 

 

Vecka 44 (29 oktober- 4 november)

Arbetsstyrkan den här veckan är cirka 30 personer och 17 olika arbetsmaskiner.

Arbeten:

Väg 1.

Beläggning (beläggning läggs i tre lager (totalt 185 mm tjocklek). Sträcka spår 46/47 till Gustafs Udde är lagd med två lager beläggning under v43. Sträckan spår 46/47 till befintlig väg nordost måndag och tisdag (två lager). Under måndag kommer det vara svårt/omöjligt att ta sig över med kranar/containertåg på grund av höga asfaltkanter. Om möjligt ser vi helst att det sker lite transporter på måndag förbi anslutningen Väg1/befintlig väg nordost. Tisdag och onsdag beräknas toppbeläggningen utföras.

Schakt för el-kanalisation norr Väg1 (om handling blir klar).

Sanering Terminalyta.

Spår 46 är rivet och sanering utförd. Prover tagna. Återfyllning kan, om prover visar att "det är rent", påbörjas mitten/slutet v44.
Befintlig väg schaktas klart under veckan. Provtagning sker därefter och återfyllning kan förhoppningsvis påbörjas början v45.

(Förklaring varför sanering/återfyllning tar tid: När schakter/sanering är klar utförs provtagning. Dessa prover skickas till Lidköping för analys. Dessa undersökningar tar 3-4 dagar innan vi får svar. Dvs det tar ca 1 vecka från provtagning tills återfyllning kan ske, om det är ”rent”).

Schakt, transport IFA-/FA-massor till Dåva och provtagningar.

Fyllning godkända/rena saneringsrutor.


Terminalyta

Bergsprängning för va-ledningar är klar.
Inkörning förstärkningslager.

Va

Va-arbetena med oljeavskiljare i norra delen av terminalytan påbörjas så fort vi fått leverans av oljeavskiljare (beställt 18/9)

Tidplan för veckorna v43-v46 se nedan

OBS! Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av beläggningsarbeten, särskilt under måndag. Om möjligt undvik att köra förbi där under beläggningsarbetet.

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

Vecka 43 (22-28 Oktober)
Den här veckan "rullar" projektet vidare och "håller igång" med 29 personer på plats med följande maskinpark: 3 grävmaskiner, 3 hjullastare, 1 väghyvel, 6 lastbilar och 3 dumpers.

Arbeten:
- Väg 1
Bärlagerinkörning samt justering före beläggning.

Beläggning slutet av veckan (tre lagers beläggning, totalt 185 mm tjocklek).

Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att hållas stängd tills det är belagt (justering bärlager och asfaltering).

Sanering Terminalyta:

Spår 46 stängs och rivs (ca 50)måndagmorgon på grund av sanering under spår. Spåret kommer att vara stängt ca tre veckor. Svårt att säga exakt tid då det beror på hur mycket föroreningar vi måste schakta bort. Spåret byggs ihop så snart vi schaktat klart och provtagning visar att all förorening är borta
Schakt, transport till Dåva och provtagning, spår 46.
Godkända/rena saneringsrutor återfylls.
Så fort saneringsschakt är klar under spår kommer även internvägen längs spår 46 att stängas pga att saneringsorådet sträcker sig ända till ca 10 m öster om vägen. Vägen till Gustafs Udde och vägen efter de elektrifierade spåren berörs int av schakt/avstängning.

Terminalyta.
Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta.

Tidplan
för veckorna 42-45 ser ut som följer


OBS att spår 46 kommer att vara avstängt from mån v43 och ca tre veckor.

Observera också att Internvägen som går parallellt med spår 46 kommer att stängas så fort sanering under spåret är färdigschaktat, ca mitten v44 (svårt att ange exakt datum). Internvägen kommer att hållas stängd i ca 2 veckor.

Vecka 42 (15-21 Oktober)

25 personer, 3 grävmaskiner, 2 hjullastare, 1 väghyvel, 6 lastbilar, 3 dumprar är "igång" den här veckan

Arbeten:

 • Väg 1. Schakt och fyll överbyggnad (nordost i befintlig väg)-se ritning nedan

Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befinrlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måste stängas av vid schakt- och fyllningsarbeten.

 • Väg 1. Schakt och fyll i befintlig väg samt mot/mellan spår 46 och 47 (se ritning ovan)

Detta innebär att befintlig väg kommer att stängas av

Dessutom kommer spår 46 och 47 att vara avstängda vid schakt och fyll mot/mellan spåren. InfraNord hjälper oss med spårbevakning och avstängning av spår .

 • Sanering Terminalyta. Schakt, transport till Dåva och provtagning, mot spår 46. Godkända/rena saneringsrutor fylls. Saneringsytan (delar/rutor som är rena och inte behöver saneras FA/IFA) blockrensas och rensas från organiskt lager.

 • Terminalyta. Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta.


Flaggar återigen för arbeten som kommer påverka trafiken (spår och väg) framöver då vi ska sanera under bef spår och väg. Gäller spår 46 och bef väg som går parallellt med spår 46 Gäller v1843-1846.

Beläggning Väg 1 v1844

Se ritning nedan

VECKA 41

I veckan är arbetsstyrkan drygt 20 peronser, - 3 grävmaskiner, 2 hjullastare, 6 lastbilar och 3 dumprar.

Arbeten:

 • Väg 1. Schakt , och fyll överbyggnad (nordost i bef väg, se skiss)
  Vid anslutning till väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måsta stängas av vid schakt och fyllningsarbeten.
 • Sanering Terminalyta Schakt , transport till Dåva och provtagning. Godkända/rena saneringsrutor fylls. Saneringsytan (delar/rutor som är rena och inte behöver saneras FA/IFA) blockrensas och rensas från organisktlager.

 • Terminalyta Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta

OBESERVERA!

Vi flaggar för arbeten som kommer påverka trafiken (spår och väg) framöver. Gäller spår 46 och bef väg som går parallellt med spår 46.*
Beläggning Väg 1 v1843/v1844
Se ritning.

Exakta tider är svårt att sia om ang saneringen, då det kan bli mer som måste schaktas /saneras tar det längre tid

VECKA 40

Den här veckans arbeten ser ut som följer:

Väg 1. Schakt, kablagekanalisation och fyll överbyggnad. Vid anslutning till Väg 1 till befintlig väg nord/ost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måsta stängas av vid schakt och fyllningsarbeten.

Sanering Terminalyta: Schakt, transport till Dåva och provtagning

På saneringsytan ligger 0,5-1,0 m lager med "mylla" (fylld avtäckning, ris, stubbar) som ligger ca 0,5-2,0 m under bef. markyta. Detta massor är inte förorenade, men måste schaktas bort för att kunna bygga en hård jordyta.

Det innebär att vi måste schakta bort jordmassorna som ligger över "myllan", för att komma åt "myllan".

Terminalyta. Terrassering (ta fram berg) på norra delen och va-arbeten

VECKA 39

Den här veckan fortsätter arbetet med sanering av området där den framtida terminalen ska ligga (Väg 1 - se skiss)

Den nya vägen från Gustafs Udde och fram till oljedepåerna kommer att schaktas och nu fyllas med överbyggnad. Kanalisation för kablage påbörjas också.

Jordmassor som efter provtagning visar sig vara "smutsiga" fraktas till Dåva för deponering.

I den norra delena av arbetsområdet påbörjas terassering av terminalytan.

Inom södra Hillskär (mot vindkraftsområdet) har sly/humus under sommaren fraktats bort och ytterligare verksamhetsytor har iordningställts.

Inom ramen för de åtgärder som erfordas för att svara upp till SCA:s behov efter att det stora "Auroraprojektet" har färdigställts görs på flera områden - både på land och i vatten - geotekniska utredningar samtidigt som olika projektgrupper påbörjat utredningar om utforming och förbättring av kajanläggningar o.s.v.

Tjältiningsutrustning vid spår 25 (40

TA plan grusyta söder

TA plan grusyta söder

Översiktsritning

Text

Översiktsritning

Text

Text

Text

Text

Text