Vecka 7 (11-17 februari)

Arbeten v07

Va

Terminalytan: Va-arbete (inkl kanalisation) nordvästra delen, korsar befintlig Gustafs Udde vägen. Detta innebär att GU-vägen stängs på måndag 11/2 (ca kl 07, beror på hur mycket snöröjning det blir efter helgens snöande), och trafiken leds på ny Väg1 (se ”Ta-plan GU Väg1 v07”). Grind vid spår 46/47 låses upp kl 06:15 och låses kl 22:00.

Färjan mot Fodercentralen-sträckan under/vid spår 43 (70) och är avstängt from 1 februari och beräknas vara avstängt ca 2-3 veckor. Spår 25 (40) påverkas inta av avstängningen.

Vägen kommer fortsatt vara avstängd vid färjans incheckning och trafiken leds om enl bifogad bilaga ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 43 (70)”

Fyllning vatten

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Fyllning berg i vattnet pågår

Övrigt

Obs att Gustafs-Udde vägen är avstängd (se Ta-plan).

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår vid/under spår 43 (70). Spår 43 (70) är stängt from fredag 1 februari och ca 2-3 veckor.

Trafiken kommer fortsatt ledas in på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Vecka 6
4-10 februari

Arbeten

VA
Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar norra delen på terminalytan.

Färjan mot Fodercentralen: sträckan under spår 43 (70). Spåret är avstängt from 1 februari. I helgen tjältinas området och på måndag börjar rivning spår och schakt. Spåret beräknas vara avstängt ca 2-3 veckor. Spår 25 (40) påverkas inta av avstängningen. På färjans område, vid in-/utfart, har vi avslutat arbetena, och all avstängning är borta (förutom omledning trafik för va-arbetena).

Vägen kommer fortsatt vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 43 (70)”

Fyllning vatten

Fyllningsarbetet med berg kommer att påbörjas v06, väster om befintlig invallning (i ”lagunen”). Vi kommer att stänga av runt fyllningsarbetena, gäller även vägen till vindkraftverken. På isen sätts flaggspel runt fyllningsområdet. Se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”

Övrigt

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten inom färjans in- och utfartsområde är nu avslutade. Avstängningar är borta (förutom omledningen av trafik, se ritning nedan) , schakter igenfyllda och materialhögar är flyttade/bort körda.

Va-arbeten pågår vid/under spår (spår 43 är stängt from fredag 1 februari och ca 2-3 veckor).

Trafiken kommer fortsatt ledas in på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Vecka 5 (28 januari - 3 februari)
Va

Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar norra delen på terminalytan.

Färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår: Schakt och läggning ledningar. När denna sträcka är klar fortsätter schakten under spår 70. Detta beräknas ske v06. Då kommer spår 70 måsta rivas och beräknas vara stängt ca 2-3 veckor. Vi håller även på med att koppla in befintliga dagvattenbrunnar till ny utloppsledning vid in-/utfart till/från färjan.

(Det är lite svårt att ange exakta tider för hur lång tid va-arbeten tar när man ska koppla in/riva/bevara bef va-ledningar, än svårare på vintern pga tjäle).

Vägen kommer fortsatt vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v05”

Fyllning i vatten

Siltgardin (skydd mot spridning av grumling) är utplacerad.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta v06, efter möte med Länsstyrelsen ang vattendom/kontrollplaner

Övrigt

Första fartyget med vindkraftverk har nu anlänt Umeå hamn. Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

-Va-arbetena fortsätter mellan vägräcke och spår.

-För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Detta kommer att pågå till slutet av januari.

Vi håller även på med inkoppling av befintliga dagvattenbrunnar i den nya utloppsledningen mellan in- och utfarten till/från färjan (väster om Tullgaraget), se nedan. Tullgaraget påverkas inte av dessa arbeten.

Observera
Torsdag i förra veckan kom första leveransen av vindkraftverk till hamnen och vindkraftversdelarna lossas och körs till upplag i hamnen. Förra veckan meddelades att vi skulle avbryta va-arbetena och plocka bort avstängningarna när vindkraftverken skulle anlända till hamnen. Men efter möte med AF Shipping/Hamnen ang leveranser/transporter kom vi gemensamt fram till att våra va-arbeten/avstängningar inte hindrar vindkraftstransporterna. Vi fortsätter med våra arbeten så länge vi inte är i vägen för transporterna.

 

Vecka 4 (21-27 januari)
Pågående arbeten den här veckan

VA
Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar.

Färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår: Schakt och läggning ledningar.

(Vid va-arbeten på denna sträcka kommer vägen att vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v04”).

Fyllning vatten

Byggande och utläggning siltgardin (skydd mot spridning av grumling) pågår.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta inom kort.

Övrigt
Fartyg med vindkraftverk beräknas ankomma v05 och v08. Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Med anledning av transporterna har vi v03 hårdgjort yta öster om Fodercentralen.

Va-arbeten vid färjan.

Va-arbetena pågår på vägen till färjeterminalen (mellan vägräcke och spår).

För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Detta kommer att pågå till slutet av januari.

V05 kommer leverans av vindkraftverk till hamnen.

Vid möte ang leverans av vindkraftverk framkom att vi kan fortsätta va-arbetena på den del vi håller på med nu, sträckan färjan-spår. Detta arbete stör inte vindkraftstransporterna. Dvs så kommer va-arbetena att fortsätta tills vi stör vindkraftstransporterna.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vecka 3 (14-20 januari)

Va

Va-arbeten vid terminalytan pågår svetsning tryckvatten och tryckspill.

Va-arbeten sträckan färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår.

(Vid denna sträcka kommer vi måsta stänga av vägen och leda om trafiken, se bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v03”)

Fyllning vatten

Byggande och utläggning siltgardin (skydd mot spridning av grumling) pågår.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta v04

Övrigt

Fartyg med vindkraftverk beräknas ankomma v05. Under den tiden som lossning och transporter av vindkraftverken pågår i hamnen kommer va-arbetena att pausas, schakter fyllas igen och avstängningar tas bort.

Va-arbeten vid färjan.

Va-arbetena pågår nu på vägen till färjeterminalen (mellan vägräcke och spår).

För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan. Detta kommer att pågå till slutet av januari.

V05 kommer leverans av vindkraftverk till hamnen. Då kommer avstängningar vara borta och va-arbetena pausas.Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Va-arbeten sträcka färjan – Fodercentralen, etapp vägräcke – spår:

Vecka 1 2019 (7-13 januari)

Arbeten

Spår 44/45
Fyll överbyggnad

Va
Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
VA-arbeten vid färjan vid infart/inveckning och västerut mot Fodercentralen

Vägbelysning Väg1
Inkoppling belysningsstolpar

Övrigt
Vattendom för utfyllnad i vatten är klar. Förarbeten pågår (upprätta kontrollplaner, bestllning siltgardin m.m.).
Förhoppningsvis kan fyllningsarbeten i vatten komma igång under januari

Va-arbeten vid färjan

Vi fortsätter med arbetena vid infart-/incheckningsvägen, se nedan "Etapp 4.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.

VECKA 52 och 01

Holmsunds Hamns köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma.
Inget arbete v52 med bangård, 2:a januari är vi åter i morgontimma.Grävmaskin tillfälligt slutat sin schakt, havet snart blir islagt.Färjan lyser vit i Kvarken.Endast Hamnfogden är vaken.
Nu vi stängt vår arbetsplatsdörr, är hemma med de som vi känner,
tittar, som många vintrar förr, på Kalle och hans vänner,
dricker glögg med russin och pepparkaka, kanske en skumtomte smaka.

Nu vill jag inte (nöd)rimma mer,

God Jul & Gott Nytt År!l! NCC önskar er.

Arbeten v 01


Spår 44/45

Dränering och överbyggnad spår 44/45.

Va

Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
Va-arbeten vid färjan vi infart/incheckning.
(Info om va-arbete vid färjan är skickat till berörda)


Vägbelysning Väg1

Inkoppling belysningsstolpar.

Övrigt

Vattendom för utfyllnad i vatten är klar (i söder). Förarbeten pågår (upprätta kontrollplaner, beställning siltgardin mm).
Förhoppningsvis kan fyllningsarbeten i vatten komma igång under januari.

Va-arbeten vid färjan.

Vecka 52 (mellan jul och nyår) håller vi stängt på arbetsplatsen.

V01 fortsätter vi med arbetena vid infart-/incheckningsvägen, se nedan ”Etapp 3”.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.


Vi hoppas att detta va-arbete inte stör era arbeten/verksamhet allt för mycket

Har Ni frågor/klagomål/synpunkter/information så kontakta oss på plats eller ring undertecknad Erik Forsman 070-346 67 06, eller arbetsledare Anders Nilsson 070-088 79 29.

Vecka 51

Arbeten

Väg 1.
Vägbelysning, montering belysningsstolpar/armaturer under v51.

Sanering.
Vattenrening dammar. Tält och filter är rivna och returnerade.

Terminalyta/spår 44/45.
Dränering och överbyggnad spår 44/45.
Inkörning överlast terminalytan söder.

Va.
Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).

Väg 2.
Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde är klar.

Övrigt.

Inmätning av färjekajen är klar.

Va-arbeten vid färjan.

Tull garageporten är nu åter tillgänglig. Va-arbetet har gått förbi porten och utfarten fungerar.

Vecka 51 fortsätter vi med arbetena väster om Tullens garage, se nedan ”Etapp 2b”.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.


Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vi stänger in våra arbeten så att vi inte blockerar/stänger dörrarna väster om Tullgarageporten (så att bla toaletten går att användas under våra arbeten).

 

VECKA 50

Arbeten:

 • Väg 1.

Vägbelysning, montering belysningsstolpar/armaturer, om restat material kommer. Arbetet skulle ha utförts v49 men det har varit problem med leveranser.

 • Sanering.

Fyllning efter sanering till befintlig marknivå pågår, väster om terminalyta.Vattenrening dammar. Tälten som varit över oljeavskiljare och kolfilter är rivna. Oljeavskiljare är returnerad v49. Kolfilter körs bort v50.

 • Terminalyta

Terrassering spår 44/45.
Dränering och överbyggnad spår 44/45.
Inkörning överlast terminalytan söder.

 • Va.

Va-arbeten med svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
Va-arbeten vid färjan fortsätter. Vecka 49 passerade vi utfarten från färjan. Vecka 50 fortsätter vi med schakt/läggning rör/fyll norr om Tullens garage.

 • Väg 2.

Schakt och fyll överbyggnad breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde

 • Övrigt

Rivning /"klippning" och borttransport betong-/metallskrot gjordes klart v.49.Bef brunn vid Väg1/internväg/spår 46/47 är sänkt v49. Marknivån är också sänkt för att få jämn övergång mellan Väg1 och bef grusyta (för att göra snöröjning ”lättare”/möjlig).
Under v50 kör vi bort riven asfalt och avstängningsmaterial från grusytan i nordost (anslutning Väg1 och bef internväg).

Inmätning av färjekajen fortsätter.

Va-arbeten vid färjan.

Vecka 50 fortsätter vi med arbetena förbi Tullens garage.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs (utfarten från färjan blir bredare och bredare).

OBS! att utfarten från Tullens garage kommer måste vara stängd v50.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vi stänger in våra arbeten så att vi inte blockerar/stänger dörrarna väster om Tullgarageporten (så att bla toaletten går att användas under våra arbeten).

Vecka 49

Va-arbeten vid färjan.

I veckan börjar vi med va-arbeten. Vi börjar vid utloppet, enl översta bilden nedan.

Nedersta bilden visar hur vi tänkt utföra arbetena vid in-/utfarten med etapper och avstängningar.

Vi kommer inte ha hela utfarten (eller infarten) helt uppgrävd. Däremot kommer, i något skede, halva infarten vara uppgrävd och grävmaskin stå på andra halvan. Dock inte tider då färjan ankommer. Är det något fordon som måste passera flyttar vi givetvis maskinen.

Vi hoppas att detta va-arbete inte stör era arbeten/verksamhet allt för mycket.

Väg 1.

Vägbelysning (montera ihop belysningsstolpar) och kabelbrunnar (tre st har varit restade).

Sanering.

Fyllning terrass efter sanering är klar.Fyllning efter sanering till bef marknivå pågår, väster om terminalyta.Vattenrening dammar. Oljeavskiljare, kolfilter och tält avetableras. Plastduk till deponi.

Terminalyta.

Terrassering planer och spår.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)

Fyll överbyggnad.

Va.

Va-arbeten med att svetsa tryckvatten och tryckspill pågår förarbeten.
Va-arbeten vid färjan börjar v49.

Va-arbeten vid färjan (utloppet till havet) är väderberoende (vattennivå och blåst) så vi håller våra tummar att vädergudarna är med oss till veckan.

(Info om va-arbete vid färjan är skickat till berörda).

Väg 2.

Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde (för hoppningsvis får vi börja v49).


Övrigt.

Rivning/”klippning” och borttransport betong-/metallskrot.

Vecka 48

Väg 1.
Släntning.
Vägbelysning och kanalisation.

Sanering.
Bef väg som varit avstängd pga sanering, som går parallellt med spår 47, öppnades torsdag v47. Terminalyta återfyllning terrass.Vattenrening dammar. Har renat och fått godkänt de sista 200 m3 länsvatten. Oljeavskiljare, kolfilter och tält kommer att avetableras.

Terminalyta
Terrassering.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)
Fyll överbyggnad.

Va.
Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Väg 2.
Breddning kurva vid södra in-/utfarten Gustafs Udde.

Övrigt.
Inmätningar vid färjeterminalen (för nya färjan och nya bil in-/utfarten E12:an.Rivning/”klippning” och borttransport betong-/metallskrot (bla betongflytbryggan vid Gustafs Udde).


Vecka 47 (19-25 november)


Arbeten:

Väg 1
Spårövergång spår 46/47 utförs idag måndag.
Vägbelysning norr Väg1.

Sanering
Sanering är klar
(Förutom en sträcka på ca 40 m, bredd 2 m och djup 2 m, som ligger under bef tryckspill- och vattenledning. Denna sanering kan utföras först när nya va-ledningar är klara och de gamla kan rivas. Denna sanering utförs våren 2019).
Återfyllning efter sanering.
Spår 46 (eller spår 47 som jag hört att spåret heter) är öppnat.
Befintlig väg återfyllning överbyggnad pågår. Internvägen öppnas under v47.
Terminalyta återfyllning terrass.
Vattenrening dammar. Har fått godkända prover på 1:a 500 m3 renat vatten och fått pumpa ut detta. 2:a 500 m3 vatten som gått igenom olje- och kolfilter är provtagits. Svar på detta väntas i början v47.

Terminalyta
Terrassering.
Inkörning överbyggnad och överlaster.

Väg3 (söder om terminalytan)
Schakt/terrassering och fyll överbyggnad.

Va
Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Väg 2
Vid södra in—utfarten ska bef väg breddas. Detta sker ev v47.

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

 

 

Vecka 46 (12-18 november)

Arbeten:

Väg 1.

Asfaltering och stödremsa är klar.

Vägen öppnas när spårövergången kommer på plats. Är beställd men har blivit försenad.

Internvägarna är öppna och utan hinder vid spår 46/47 (Ragnsells) och i nordost (närmast ”Sjön”). 

Kanalisation, vägbelysning och fiberdragning norr Väg1.

Omkoppling fiber till Gustafs Udde sker v46.

Sanering.

Sanering är klar

(Förutom en sträcka på ca 40 m, bredd 2 m och djup 2 m, som ligger under bef tryckspill- och vattenledning. Denna sanering kan utföras först när nya va-ledningar är klara och de gamla kan rivas. Denna sanering utförs våren 2019).

Återfyllning efter sanering.

Spår 46 återfylls och InfraNord monterar tillbaka spåret tisdag – torsdag v46.
Befintlig väg återfyllning överbyggnad pågår. Förhoppningsvis öppnas internvägen slutet v46. Är beroende på om fyllning kan ske medan InfraNord monterar tillbaka spår 46.

Terminalyta återfyllning terrass.

Vattenrening dammar

 

Terminalyta.

Terrassering.

Inkörning överbyggnad och överlaster.

 • Väg3 (söder om terminalytan)

Schakt/terrassering och fyll överbyggnad.

 • Va.

Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan.

Se ritning nedan

OBS Spår 46 är rivet/avstängt vid saneringen till slutet v46.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 vid saneringen är bortschaktad/avstängd till slutet v46 (förhoppningsvis kan vi öppna före helgen).

OBS Befintlig vägbelysning (6 st stolpar) mellan spår 46 och Gustafs Udde rivs fredag 9/11. Fundamenten ska återanvändas till Väg1s vägbelysning.

OBS Fiber till Gustafs Udde kopplas om under v46. Detta sker i samråd med Kvarken Ports.

Vägbelysningen vid färjan är nu lagad och lyser!

VECKA 45 (5-11 november) 

Arbetsstyrkan och maskinresurserna är desamma som förra veckan.

Arbeten:

Väg 1.

Beläggning ev extra dag pga väderläget v44.

Släntning.

Schakt för el-kanalisation norr Väg1.


Sanering Terminalyta

Saneringsschakt och transport till Dåva är klart.

Spår 46 är rivet och sanering utförd. Prover tagna. Återfyllning kan, om prover visar att det är rent, början v45.
Bef väg är sanerard. Provter tagna. Återfyllning kan, om prover visar att det är rent, början v45.

Fyllning godkända/rena saneringsrutor.

Vattenrening dammar.

(Från saneringsschakter har vi pumpat vatten till den stora dammen. Därefter pumpas vattnet genom ett oljefilter till en mellandamm. Efter den pumpas vattnet genom ett kolfilter till en ”ren” damm, där provtagning sker på 500 m3. Efter godkända vattenprover pumpas det rena vattnet ut från dammen och processen börjar om tills stora dammen är tom.)


Terminalyta

Terrassering

Inkörning överbyggnad.


Va

Va-arbetena med olje-/slamavskiljare i norra delen av terminalytan

Tidplan för veckorna v45-v48

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

 

 

 

Vecka 44 (29 oktober- 4 november)

Arbetsstyrkan den här veckan är cirka 30 personer och 17 olika arbetsmaskiner.

Arbeten:

Väg 1.

Beläggning (beläggning läggs i tre lager (totalt 185 mm tjocklek). Sträcka spår 46/47 till Gustafs Udde är lagd med två lager beläggning under v43. Sträckan spår 46/47 till befintlig väg nordost måndag och tisdag (två lager). Under måndag kommer det vara svårt/omöjligt att ta sig över med kranar/containertåg på grund av höga asfaltkanter. Om möjligt ser vi helst att det sker lite transporter på måndag förbi anslutningen Väg1/befintlig väg nordost. Tisdag och onsdag beräknas toppbeläggningen utföras.

Schakt för el-kanalisation norr Väg1 (om handling blir klar).

Sanering Terminalyta.

Spår 46 är rivet och sanering utförd. Prover tagna. Återfyllning kan, om prover visar att "det är rent", påbörjas mitten/slutet v44.
Befintlig väg schaktas klart under veckan. Provtagning sker därefter och återfyllning kan förhoppningsvis påbörjas början v45.

(Förklaring varför sanering/återfyllning tar tid: När schakter/sanering är klar utförs provtagning. Dessa prover skickas till Lidköping för analys. Dessa undersökningar tar 3-4 dagar innan vi får svar. Dvs det tar ca 1 vecka från provtagning tills återfyllning kan ske, om det är ”rent”).

Schakt, transport IFA-/FA-massor till Dåva och provtagningar.

Fyllning godkända/rena saneringsrutor.


Terminalyta

Bergsprängning för va-ledningar är klar.
Inkörning förstärkningslager.

Va

Va-arbetena med oljeavskiljare i norra delen av terminalytan påbörjas så fort vi fått leverans av oljeavskiljare (beställt 18/9)

Tidplan för veckorna v43-v46 se nedan

OBS! Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av beläggningsarbeten, särskilt under måndag. Om möjligt undvik att köra förbi där under beläggningsarbetet.

OBS Spår 46 är rivet/bortschaktad vid saneringen from mån v43 och ca tre veckor.

OBS Internvägen som går parallellt med spår 46 är stängd/bortschaktad from mitten v43 i två tre veckor.

Vecka 43 (22-28 Oktober)
Den här veckan "rullar" projektet vidare och "håller igång" med 29 personer på plats med följande maskinpark: 3 grävmaskiner, 3 hjullastare, 1 väghyvel, 6 lastbilar och 3 dumpers.

Arbeten:
- Väg 1
Bärlagerinkörning samt justering före beläggning.

Beläggning slutet av veckan (tre lagers beläggning, totalt 185 mm tjocklek).

Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att hållas stängd tills det är belagt (justering bärlager och asfaltering).

Sanering Terminalyta:

Spår 46 stängs och rivs (ca 50)måndagmorgon på grund av sanering under spår. Spåret kommer att vara stängt ca tre veckor. Svårt att säga exakt tid då det beror på hur mycket föroreningar vi måste schakta bort. Spåret byggs ihop så snart vi schaktat klart och provtagning visar att all förorening är borta
Schakt, transport till Dåva och provtagning, spår 46.
Godkända/rena saneringsrutor återfylls.
Så fort saneringsschakt är klar under spår kommer även internvägen längs spår 46 att stängas pga att saneringsorådet sträcker sig ända till ca 10 m öster om vägen. Vägen till Gustafs Udde och vägen efter de elektrifierade spåren berörs int av schakt/avstängning.

Terminalyta.
Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta.

Tidplan
för veckorna 42-45 ser ut som följer


OBS att spår 46 kommer att vara avstängt from mån v43 och ca tre veckor.

Observera också att Internvägen som går parallellt med spår 46 kommer att stängas så fort sanering under spåret är färdigschaktat, ca mitten v44 (svårt att ange exakt datum). Internvägen kommer att hållas stängd i ca 2 veckor.

Vecka 42 (15-21 Oktober)

25 personer, 3 grävmaskiner, 2 hjullastare, 1 väghyvel, 6 lastbilar, 3 dumprar är "igång" den här veckan

Arbeten:

 • Väg 1. Schakt och fyll överbyggnad (nordost i befintlig väg)-se ritning nedan

Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befinrlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måste stängas av vid schakt- och fyllningsarbeten.

 • Väg 1. Schakt och fyll i befintlig väg samt mot/mellan spår 46 och 47 (se ritning ovan)

Detta innebär att befintlig väg kommer att stängas av

Dessutom kommer spår 46 och 47 att vara avstängda vid schakt och fyll mot/mellan spåren. InfraNord hjälper oss med spårbevakning och avstängning av spår .

 • Sanering Terminalyta. Schakt, transport till Dåva och provtagning, mot spår 46. Godkända/rena saneringsrutor fylls. Saneringsytan (delar/rutor som är rena och inte behöver saneras FA/IFA) blockrensas och rensas från organiskt lager.

 • Terminalyta. Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta.


Flaggar återigen för arbeten som kommer påverka trafiken (spår och väg) framöver då vi ska sanera under bef spår och väg. Gäller spår 46 och bef väg som går parallellt med spår 46 Gäller v1843-1846.

Beläggning Väg 1 v1844

Se ritning nedan

VECKA 41

I veckan är arbetsstyrkan drygt 20 peronser, - 3 grävmaskiner, 2 hjullastare, 6 lastbilar och 3 dumprar.

Arbeten:

 • Väg 1. Schakt , och fyll överbyggnad (nordost i bef väg, se skiss)
  Vid anslutning till väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måsta stängas av vid schakt och fyllningsarbeten.
 • Sanering Terminalyta Schakt , transport till Dåva och provtagning. Godkända/rena saneringsrutor fylls. Saneringsytan (delar/rutor som är rena och inte behöver saneras FA/IFA) blockrensas och rensas från organisktlager.

 • Terminalyta Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta

OBESERVERA!

Vi flaggar för arbeten som kommer påverka trafiken (spår och väg) framöver. Gäller spår 46 och bef väg som går parallellt med spår 46.*
Beläggning Väg 1 v1843/v1844
Se ritning.

Exakta tider är svårt att sia om ang saneringen, då det kan bli mer som måste schaktas /saneras tar det längre tid

VECKA 40

Den här veckans arbeten ser ut som följer:

Väg 1. Schakt, kablagekanalisation och fyll överbyggnad. Vid anslutning till Väg 1 till befintlig väg nord/ost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måsta stängas av vid schakt och fyllningsarbeten.

Sanering Terminalyta: Schakt, transport till Dåva och provtagning

På saneringsytan ligger 0,5-1,0 m lager med "mylla" (fylld avtäckning, ris, stubbar) som ligger ca 0,5-2,0 m under bef. markyta. Detta massor är inte förorenade, men måste schaktas bort för att kunna bygga en hård jordyta.

Det innebär att vi måste schakta bort jordmassorna som ligger över "myllan", för att komma åt "myllan".

Terminalyta. Terrassering (ta fram berg) på norra delen och va-arbeten

VECKA 39

Den här veckan fortsätter arbetet med sanering av området där den framtida terminalen ska ligga (Väg 1 - se skiss)

Den nya vägen från Gustafs Udde och fram till oljedepåerna kommer att schaktas och nu fyllas med överbyggnad. Kanalisation för kablage påbörjas också.

Jordmassor som efter provtagning visar sig vara "smutsiga" fraktas till Dåva för deponering.

I den norra delena av arbetsområdet påbörjas terassering av terminalytan.

Inom södra Hillskär (mot vindkraftsområdet) har sly/humus under sommaren fraktats bort och ytterligare verksamhetsytor har iordningställts.

Inom ramen för de åtgärder som erfordas för att svara upp till SCA:s behov efter att det stora "Auroraprojektet" har färdigställts görs på flera områden - både på land och i vatten - geotekniska utredningar samtidigt som olika projektgrupper påbörjat utredningar om utforming och förbättring av kajanläggningar o.s.v.