Vecka 42 (15-21 Oktober)

25 personer, 3 grävmaskiner, 2 hjullastare, 1 väghyvel, 6 lastbilar, 3 dumprar är "igång" den här veckan

Arbeten:

  • Väg 1. Schakt och fyll överbyggnad (nordost i befintlig väg)-se ritning nedan

Vid anslutning Väg 1 till befintlig väg nordost kommer befinrlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måste stängas av vid schakt- och fyllningsarbeten.

  • Väg 1. Schakt och fyll i befintlig väg samt mot/mellan spår 46 och 47 (se ritning ovan)

Detta innebär att befintlig väg kommer att stängas av

Dessutom kommer spår 46 och 47 att vara avstängda vid schakt och fyll mot/mellan spåren. InfraNord hjälper oss med spårbevakning och avstängning av spår .

  • Sanering Terminalyta. Schakt, transport till Dåva och provtagning, mot spår 46. Godkända/rena saneringsrutor fylls. Saneringsytan (delar/rutor som är rena och inte behöver saneras FA/IFA) blockrensas och rensas från organiskt lager.

  • Terminalyta. Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta.


Flaggar återigen för arbeten som kommer påverka trafiken (spår och väg) framöver då vi ska sanera under bef spår och väg. Gäller spår 46 och bef väg som går parallellt med spår 46 Gäller v1843-1846.

Beläggning Väg 1 v1844

Se ritning nedan

VECKA 41

I veckan är arbetsstyrkan drygt 20 peronser, - 3 grävmaskiner, 2 hjullastare, 6 lastbilar och 3 dumprar.

Arbeten:

  • Väg 1. Schakt , och fyll överbyggnad (nordost i bef väg, se skiss)
    Vid anslutning till väg 1 till befintlig väg nordost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måsta stängas av vid schakt och fyllningsarbeten.
  • Sanering Terminalyta Schakt , transport till Dåva och provtagning. Godkända/rena saneringsrutor fylls. Saneringsytan (delar/rutor som är rena och inte behöver saneras FA/IFA) blockrensas och rensas från organisktlager.

  • Terminalyta Terrassering och fyllning terrass norr om saneringsyta

OBESERVERA!

Vi flaggar för arbeten som kommer påverka trafiken (spår och väg) framöver. Gäller spår 46 och bef väg som går parallellt med spår 46.*
Beläggning Väg 1 v1843/v1844
Se ritning.

Exakta tider är svårt att sia om ang saneringen, då det kan bli mer som måste schaktas /saneras tar det längre tid

VECKA 40

Den här veckans arbeten ser ut som följer:

Väg 1. Schakt, kablagekanalisation och fyll överbyggnad. Vid anslutning till Väg 1 till befintlig väg nord/ost kommer befintlig väg att påverkas av vägarbete. Halva vägen kommer att måsta stängas av vid schakt och fyllningsarbeten.

Sanering Terminalyta: Schakt, transport till Dåva och provtagning

På saneringsytan ligger 0,5-1,0 m lager med "mylla" (fylld avtäckning, ris, stubbar) som ligger ca 0,5-2,0 m under bef. markyta. Detta massor är inte förorenade, men måste schaktas bort för att kunna bygga en hård jordyta.

Det innebär att vi måste schakta bort jordmassorna som ligger över "myllan", för att komma åt "myllan".

Terminalyta. Terrassering (ta fram berg) på norra delen och va-arbeten

VECKA 39

Den här veckan fortsätter arbetet med sanering av området där den framtida terminalen ska ligga (Väg 1 - se skiss)

Den nya vägen från Gustafs Udde och fram till oljedepåerna kommer att schaktas och nu fyllas med överbyggnad. Kanalisation för kablage påbörjas också.

Jordmassor som efter provtagning visar sig vara "smutsiga" fraktas till Dåva för deponering.

I den norra delena av arbetsområdet påbörjas terassering av terminalytan.

Inom södra Hillskär (mot vindkraftsområdet) har sly/humus under sommaren fraktats bort och ytterligare verksamhetsytor har iordningställts.

Inom ramen för de åtgärder som erfordas för att svara upp till SCA:s behov efter att det stora "Auroraprojektet" har färdigställts görs på flera områden - både på land och i vatten - geotekniska utredningar samtidigt som olika projektgrupper påbörjat utredningar om utforming och förbättring av kajanläggningar o.s.v.