Förberedelser för den nya färjan påbörjade

Nu har arbetet med den nya färjeterminalen och färjepiren inletts. Bakgrunden ligger i att trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, säkrar denna strategiska länk men kräver samtidigt en anpassad pir, kaj och färjeterminal fär att kunna angöra Umeå hamn våren 2021.

ANPASSNINGAR AV FÄRJETERMINAL OCH PIR

Dagens färjeterminal behöver anpassas för den nya färjan. Peab är upphandlad
entreprenör för etapp 1 som innefattar tillbyggnad av den nuvarande färjeterminalen med ny och tillgänglighetsanpassad passagerargång för färjans
resenärer, nya ramper för godstrafiken m.m.

Även piren behöver rustas upp. Piren består idag av betong där ytskiktet behöver bytas ut för att öka pirens livslängd. Den gamla betongen tas bort genom att spruta vatten med högt tryck, hela 2 300 bar. Ett mycket krävande arbete som måste genomföras via flytbryggor vid sidan av piren.


Byggarbeten under, vecka 44

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Pirförstärkning pågår.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Borrning för stålpålar för ny pelare.
 • Ev dykeriarbete.
 • Rivning stålramp invändigt befintlig passagerargång påbörjas.
 • Belysningsarbete passagerargång.
 • Elarbete landgång.

FÄRJETERMINAL

 • Rivning plan 1 och 2 samt uppsättning mellanväggar terminal.
 • VS-rivning på plan 2 och dragning av avlopp.
 • Kabelstegar och elarbete i terminalen.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
 • Färdigställande av tält vid etableringen.

RAMPER OCH DYKDALB

Entreprenören är nu etablerade i hamnen. De är redo att påbörja muddring under kommande vecka och inväntar beslut om vattendom för att köra igång arbetet.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya grundplattan är gjuten. I förgrunden syns grund för pelare till den nya landgången och i bakgrunden skymtar den temporära delen av nuvarande landgång.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Markarbete utanför terminalen.


Byggarbeten under, vecka 43

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Form, armeringsarbete pir.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Borrning och pålning för ny pelare.
 • Dykeriarbete.

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning grundplatta.
 • Rivning av väggar terminal.
 • Demontering av el.

ÖVRIGT

 • Montage av tält vid etableringen.
 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.

RAMPER OCH DYKTALB

Under vecka 42 blev det klart att Nåiden är den upphandlade entreprenören för arbetet med nya ramper och dyktalb vilket är en viktig del i förberedelsen inför den nya färjan. Nåiden håller nu på att etablera sig i hamnområdet och arbetet kommer påbörjas under vecka 43 vilket innefattar bland annat betongarbeten, muddring, pålning, spontning, dykbesiktning m.m.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Passagerargång med blivande temporär landgång längst ut.

 

Byggarbeten under, vecka 42

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Fortsatt arbete med stålsträvor till befintlig pelare.
 • Fortsatt arbete med provisorisk passagerargång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Fortsatt arbete med dörr till landgång södra sidan.
 • Förstärkning av befintlig fender.
 • Schaktarbete och borrning för ny pelare.
 • Pålning för nya pelare.

FÄRJETERMINAL

 • Fortsatt gjutning plintar.
 • Isolering och armering av grundplatta.
 • Återfyllnad runt terminal inför gjutning.
 • Start gjutning grundplatta.
 • Avlopp och kabelrör i grund.

ÖVRIGT

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Landgång på södra sidan är på plats men
  driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn


Byggarbeten under, vecka 41

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Montering av stålsträvor till befintlig pelare.
 • Montering av ställning som ska utgöra resterande provisorisk
  passagerargång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Fortsatt arbete med dörr till landgång södra sidan.
 • Förstärkning av befintlig fender.

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning hissvägar och plintar.
 • Tätskikt hissvägg.
 • Återfyllnad vid plintar.
 • Schaktning, grundarbete och singel.
 • Avlopp och kabelrör i grund.

ÖVRIGT

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Landgång på södra sidan är på plats men
  driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Mark- och grundarbetet fortskrider för den nya terminaldelen.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Stommen till en del av den nya terminalen samt den provisoriska passagerargången.

 

Byggarbeten under, vecka 40

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Arbete med hissgrop.
 • Kompletteringsarbete landgång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Håltagning dörröppning landgång södra sidan och montering av dörr till landgång.

FÄRJETERMINAL

 • Fortsatt gjutning, isolering, form samt armering av plintar.
 • Fortsatt schaktning av grund för blivande terminalbyggnad och hiss.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Rivning av den gamla passagerargången närmast terminalen.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Markarbete för den nya terminaldelen pågår.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya ingången till den provisoriska passagerargången.


Byggarbeten under, vecka 39

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Provisorisk passagerargång från terminal färdigställs under veckan.
 • Kompletterande belysning för den provisoriska passagerargången i början på veckan.
 • Vattenbilning på undersidan av piren
 • Gjutning av en sektion av piren

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning, isolering, form samt armering av plintar fortsätter.
 • Montage av stål för pelare vid ny terminaldel.
 • Rivning av kuben (efter att provisorisk passagerargång är i bruk)
 • Schaktning av grund för blivande terminalbyggnad och hiss
 • Återfyllnad mark vid plintar
 • Skyddsfyllning ovan kablar inför rivning

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den provisoriska passagerargången är under uppbyggnad.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Blivande utgång till den provisoriska passagerargången.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Grundarbetet för den nya delen av terminalen är påbörjat.


Byggarbeten under vecka 38

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Den norra landgången demonteras med kran och flyttas.
 • Passagerargången närmast terminalen rivs i slutet av veckan.
 • Start montage av provisorisk passagerargång mellan terminal och ihopdockning med befintlig passagerargång.
 • Vatten kopplas om.
 • Bilning av betong undersida och ovansida pir.
 • Form och armering pir.

FÄRJETERMINAL

 • Arbete med grund, gjutning påbörjas.
 • Återfyllnadsarbete.

ÖVRIGT

 • Elarbete belysning pågår
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn