Förberedelser för den nya färjan påbörjade

Nu har arbetet med den nya färjeterminalen och färjepiren inletts. Bakgrunden ligger i att trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, säkrar denna strategiska länk men kräver samtidigt en anpassad pir, kaj och färjeterminal fär att kunna angöra Umeå hamn våren 2021.

ANPASSNINGAR AV FÄRJETERMINAL OCH PIR

Dagens färjeterminal behöver anpassas för den nya färjan. Peab är upphandlad
entreprenör för etapp 1 som innefattar tillbyggnad av den nuvarande färjeterminalen med ny och tillgänglighetsanpassad passagerargång för färjans
resenärer, nya ramper för godstrafiken m.m.

Även piren behöver rustas upp. Piren består idag av betong där ytskiktet behöver bytas ut för att öka pirens livslängd. Den gamla betongen tas bort genom att spruta vatten med högt tryck, hela 2 300 bar. Ett mycket krävande arbete som måste genomföras via flytbryggor vid sidan av piren.


Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Byggarbeten under, vecka 39

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Provisorisk passagerargång från terminal färdigställs under veckan.
 • Kompletterande belysning för den provisoriska passagerargången i början på veckan.
 • Vattenbilning på undersidan av piren
 • Gjutning av en sektion av piren

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning, isolering, form samt armering av plintar fortsätter.
 • Montage av stål för pelare vid ny terminaldel.
 • Rivning av kuben (efter att provisorisk passagerargång är i bruk)
 • Schaktning av grund för blivande terminalbyggnad och hiss
 • Återfyllnad mark vid plintar
 • Skyddsfyllning ovan kablar inför rivning

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den provisoriska passagerargången är under uppbyggnad.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Blivande utgång till den provisoriska passagerargången.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Grundarbetet för den nya delen av terminalen är påbörjat.


Byggarbeten under vecka 38

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Den norra landgången demonteras med kran och flyttas.
 • Passagerargången närmast terminalen rivs i slutet av veckan.
 • Start montage av provisorisk passagerargång mellan terminal och ihopdockning med befintlig passagerargång.
 • Vatten kopplas om.
 • Bilning av betong undersida och ovansida pir.
 • Form och armering pir.

FÄRJETERMINAL

 • Arbete med grund, gjutning påbörjas.
 • Återfyllnadsarbete.

ÖVRIGT

 • Elarbete belysning pågår
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn